Stakeholders and value creation in software engineering

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-05-21
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
53 + 7
Series
Abstract
Modern day software teams work in a rapidly changing business environment where organisations often must deal with quickly evolving requirements that can become obsolete even before project completion. Software teams need to look beyond the functionality of a software system, in order to support organisational success. The goal of the study is to investigate, "How can software teams support stakeholder value creation?". The primary method of investigation was a pragmatic systematic literature review. This involved an qualitative selection and analysis of relevant publications in the study fields of management, marketing, software engineering and requirements engineering to understand relevant stakeholders for software teams and the current practices that software teams employ to align with stakeholder expectations. Based on our multidisciplinary literature review we defined a classification of stakeholders that could be applied to variety of software teams. The classification of stakeholders for software teams includes software team members, users, customers, internals, regulation and general public. Because stakeholders' types and characteristics may vary depending on the business context, all software teams should identify their own stakeholders and extend the suggested classification if needed. Stakeholder value is multidimensional and subjective in nature it is very difficult to measure in practice. Stakeholder value creation is an ongoing process that attempts to improve stakeholder value, but that relationship is hard to prove. The key practices we suggest software teams to support stakeholder value creation include face-to-face communication with stakeholders, iterative prioritization, and continuous design and development. These practices for software teams treat value creation as an ongoing process, emphasizing active stakeholder involvement and designing the system for ever-changing requirements. Software teams can support stakeholder value creation only if they have capabilities of understanding stakeholders' processes.

Ohjelmistotiimit toimivat nykyisin nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, jossa organisaatioiden on usein käsiteltävä nopeasti kehittyviä vaatimuksia. Nämä voivat vanhentua jopa ennen projektin valmistumista. Tukeakseen organisaationsa menestystä, ohjelmistotiimien tehtäviin tulisi kuulua muutakin kuin ohjelmistojärjestelmien toiminnallisten ominaisuuksien kehittäminen ja ylläpito. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, "Kuinka ohjelmistotiimit voivat tukea sidosryhmäarvonluontia?". Tutkimuksen päämenetelmänä käytettiin pragmaattista systemaattista kirjallisuuskatsausta. Menetelmään kuului aikaisempien julkaisujen laadullisen etsintä, valinta ja analysoinnin johtamisen, markkinoinnin, ohjelmistokehityksen ja vaatimustenmäärittelyn tutkimusaloilta. Monitieteellisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ohjelmistotiimien kannalta olennaiset sidosryhmät ja nykyiset käytännöt, joita ohjelmistotiimit käyttävät näiden sidosryhmien tarpeiden täyttämiseksi. Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella loimme sidosryhmien luokittelun ohjelmistotiimeille, jota voidaan soveltaa useille eri tiimeille. Määrittelemäämme luokitteluun kuuluvat ohjelmistotiimin jäsenet, käyttäjät, asiakkaat, sisäiset sidosryhmät, lainsäädäntö ja laaja yleisö. Koska sidosryhmät ja niiden erityispiirteet voivat vaihdella liiketoimintaympäristön mukaan, kaikkien ohjelmistotiimien tulisi tunnistaa omat sidosryhmänsä ja tarvittaessa laajentaa ehdotettua luokittelua. Sidosryhmäarvo on luonteeltaan moniulotteista ja subjektiivista, mikä tekee sen mittaamisesta käytännössä erittäin vaikeaa. Sidosryhmäarvonluonti on jatkuva prosessi, joka pyrkii parantamaan sidosryhmäarvoa, mutta tämän riippuvuussuhteen todistaminen on erittäin vaikeaa. Ehdotamme ohjelmistotiimien keskeisiksi käytännöiksi, joilla tuetaan sidosryhmäarvonluontia, kasvokkain tapahtuvan viestinnän sidosryhmien kanssa, jatkuva tärkeysjärjestyksen asettaminen ja jatkuvan suunnittelun ja kehityksen. Arvonluonti on jatkuva prosessi jota nämä käytännöt tukevat korostaen aktiivista sidosryhmien osallistamista ja ohjelmistojärjestelmän suunnittelua jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Ohjelmistotiimit voivat tukea sidosryhmien arvonluontia vain, jos niillä on kyky ymmärtää sidosryhmien prosesseja.
Description
Supervisor
Kauppinen, Marjo
Thesis advisor
Kauppinen, Marjo
Keywords
sidosryhmät, sidosryhmäarvo, arvonluonti, ohjelmistokehitys, sidosryhmien luokittelu, ohjelmistokehityksen käytännöt
Other note
Citation