One-dog policy

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Opinnäytetyö One-Dog Policy koostuu taiteellisesta produktiosta ja kirjallisesta osasta. Opinnäytteen aihe on lemmikkikoirat ja niihin liittyvät sivuilmiöt kuten eläimen pukeminen ja värjääminen. Työ lähestyy koirien kuvia ihmisen muotokuvan lähtökohdista. Näkökulma on se, että eläintä katsotaan inhimillisenä, ihmisen kaltaisena olentona. Produktio-osuudessa on 32 valokuvaa erilaisista lemmikkikoirista Suomessa, Espanjassa ja Britanniassa. Kuvat ovat miljöö- ja studiomuotokuvia. Tekstiosuus tarkastelee sitä, miksi lemmikkejä pidetään, millaisia ilmiöitä lemmikin pitämiseen liittyy ja miten niiden inhimillistäminen vaikuttaa eläinsuhteeseemme ja koirien kuvaamiseen. Lisäksi teksti käsittelee esimerkkien avulla sitä, miten eläimen ja ihmisen samankaltaisuutta hyödynnetään taiteessa ja populaarikulttuurissa, sekä sitä, miten eläimen näkeminen inhimillisenä vaikuttaa kuvan katsomiseen. Kuinka kuvan katsominen muuttuu, kun kuvassa on eläin, joka kuitenkin nähdään ihmismäisenä hahmona? Opinnäytteen keskeinen teema on vallan eri muodot. Valokuvaaja käyttää valtaa muotokuvaustilanteessa kohdistaessaan kuvattavaan esineellistävän katseen. Lisäksi valokuvaajalla on valta esittää henkilö kuvassa haluamallaan tavalla. Valtaa käytetään myös eläimiin, kun niitä pidetään lemmikkeinä ja muokataan jalostamalla sekä koristelemalla. Lemmikki on ihmiselle viihdyke ja huvitusväline. Niitä kohdellaan kuin vauvoja, inhimillistetään ja ymmärretään väärin.  Toinen oleellinen teema opinnäytteessä on antropomorfismi, ihmisen tapa nähdä eläimet inhimillisinä olentoina. Koirien muotokuvia katsoessa muotokuvassa olevia koodeja luetaan inhimillistävän katseen kautta. Eläimistä tulee kuvitteellisia ihmisiä, mutta niiden erilainen katse kuitenkin erottaa ne ihmisestä.

The thesis One-Dog Policy consists of production and written parts. The thesis discusses pet dogs and the side effects of dog keeping, like decorating and dyeing dogs. The principle idea is that the dog is seen as a human-like creature. The thesis approaches images of dogs on the basis of portrait. The production part consists of 32 photographs of different kind of pet dogs in Finland, Spain and the UK. The photographs are portraits shot on location and in a studio. The written part discusses why people keep pets, what kind of phenomena are related to pet keeping, and how the humanization of pets influences the human-animal relationship and photographing of dogs. In addition, the text deals with how the likeness of humans and animals is utilized in art and popular culture, and how seeing animals as humans affects looking at their pictures. How do we look at images of animals, when we see them as humanlike creatures? The essential theme in the thesis is power and dominance. A photographer uses power by directing an objectifying gaze upon the model. In addition, the photographer has power to show the person in the picture in a preferred way. Power and dominance is also used towards animals when they are kept as pets, selectively bred and decorated. Pets are pastime and means of entertainment. They are humanized, misunderstood and treated like babies. Another essential theme in the thesis is antropomorfism, attribution of human characteristics to animals. When looking at portraits of dogs, the codes of portrait are interpreted by an antropomorfic gaze. Animals become imaginary humans, but nevertheless, their distinct gaze tells them apart from humans.
Description
Supervisor
Pyykönen, Kari
Thesis advisor
Saksa, Perttu
Keywords
muotokuva, lemmikki, koira, antropomorfismi, valta, samankaltaisuus
Other note
Citation