Benchmarking of an environmental management system to the ISO 14001 standard in a high-tech company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Teollisuuden ympäristötekniikka
Mcode
Puu-127
Degree programme
Language
en
Pages
(8) + 127 s. + [5]
Series
Abstract
There is a growing interest in corporate environmental management. The development of environmental management is driven by rapid growth of environmental legislation, demand of customers and stakeholders and the concept of sustainable development. Good environmental management reduces the environmental burden of organizations, but it will also benefit organizations economically. Environmental issues are complex and to manage them, environmental tools such as environmental management systems (EMS) exist. The most acknowledged are based on ISO 14000 standards and EMAS Regulations. The ISO 14001 standard for environmental management systems is a general standard and can be applied to any organization. It is based on PDCA-cycle (plan-do-check-act -cycle), which aims at continuous improvement. The standard implements organization's environmental policy in practice. In this thesis an environmental management system was benchmarked to the ISO 14001 standard. Given the existing EMS of the company, the challenges of developing the EMS were considered from the point of view of change management. This thesis was conducted in a Finnish high tech company, where the state of its environmental management system was reviewed with the help of internal documentation, audits and interviews. The resulting development plan suggests a set of recommendations that should be considered when improving the EMS in the future.

Kasvava ympäristötietoisuus ajaa yritykset kiinnittämään huomiota ympäristöasioiden systemaattiseen hallintaan. Kiristyvä ympäristölainsäädäntö, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien entistä korkeammat ympäristövaatimukset ja pyrkimys kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ovat tekijöitä ympäristöasioiden kehittämisen taustalla. Yritysten ympäristöasiat ovat monialaisia. Hyvä ympäristöjohtaminen pienentää organisaation ympäristökuormaa tuoden samalla kustannussäästöjä ja kasvattaen yrityksen kilpailukykyä. Ympäristöasiat ovat monitahoisia kokonaisuuksia, joiden hallinnan avuksi on kehitetty erilaisia työkaluja, kuten ympäristöjohtamisjärjestelmiä. Niistä tunnetuimpia ovat ISO 14000-sarjan standardit sekä EMAS-asetukset. ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmästandardi on toimialariippumaton ja soveltuu kaikkiin organisaatioihin. Sen toiminta perustuu PDCA-sykliin (plan-do-check-act -sykli), joka tähtää jatkuvaan parantamiseen. Standardi toteuttaa organisaation ympäristöpolitiikkaa käytännössä. Tässä diplomityössä tarkastellaan ISO 14001 -standardiin perustuvaa yrityksen ympäristöjohtamisjärjestelmää ja verrataan sitä standardin vaatimuksiin. Järjestelmän käytännön toteutusta ja kehitysehdotuksia käsitellään muutoskirjallisuuden avulla. Työ toteutettiin suomalaisessa teknologiayrityksessä, jossa ympäristöjohtamisen nykytilaa katselmoitiin sisäisen dokumentaation, auditointien ja haastatteluiden avuina. Kehitysehdotukset työn lopussa antavat yritykselle keinoja kehittää nykyistä järjestelmää ja sen toteutusta.
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Nieminen, Markku
Watkins, Gary
Keywords
environmental management, ympäristöjohtaminen, environmental management systems, ympäristöjohtamisjärjestelmä, ISO 14001 standard, ISO 14001 -standardi, change management, muutosjohtaminen
Other note
Citation