Purchasing development for Finnish Air Force C3I Materiel Command

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
107
Series
Abstract
This thesis continues extensive research in national benchmarking of purchasing organizations. The aim of this thesis is to improve the purchasing organization and to identify principles and methods for an effective purchasing process for the C3I Materiel Command. The C3I Materiel Command is a public sector Air Force unit, responsible for implementing and maintaining control, command and communications systems throughout their life cycle. The empiric part of this study is based on a case study, with quality approach. Purchasing activities were researched with process analysis tool. In addition, data from the benchmarking research and purchasing unit database was used. According to this study, the main problems of purchasing activities lie in the interactions between separate units. It was found that the purchasing process typically has a lot of competitive tenders and a considerable amount of suppliers. The process can be described as reactive, requiring considerable human resources. High costs of purchasing activities are responsible for reduced operational efficiency. The proposed solution for the interaction problems is a concept of teamwork between the separate units. Teamwork essentially improves the procurement process. The thesis proposes short- and long-term actions to make purchasing activities more effective. The short-term target is to create a foundation for effective purchasing, in other words, to define a purchasing strategy, to make more detailed specifications and standardization for useful products and services, and to use electronic commerce. The proposed long-term actions are to create an effective supplier network and control the delivery of products. An effective supplier network can be guaranteed by making large quantity purchases. Regarding control of the deliveries, one solution is contract-based orders and automatic storage refilling. Finally, implementation of a systematic vendor rating method is recommended.

Tämä diplomityö on laajan kansallisen hankintatoimen benchmarking-hankkeen yrityskohtainen jatkotutkimus. Työn tavoitteena oli julkiseen sektoriin lukeutuvan tutkimuskohteen hankintatoiminnan organisoinnin sekä toimintaperiaatteiden ja -tapojen kehittäminen. Tutkimuskohteena oleva Ilmavoimien Viestitekniikkalaitos vastaa ilmavoimien valvonta-, johtamis- ja tiedonsiirtojärjestelmien elinjaksojen aikaisista käyttöönotto- ja ylläpitotoiminnoista. Tutkimus noudatti tapaustutkimuksen periaatteita ja laadullista tutkimusotetta. Hankintatoimintaa tutkittiin prosessianalyysimenetelmällä. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin hankintatoimen tietovarastoa ja hankintatoimen benchmarking-tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen mukaan kohdeorganisaation hankintatoimen ongelmat kulminoituvat osastojen väliseen toimintaan. Kohdeorganisaation hankintatoimintaan kuuluu oleellisena osana kilpailuttaminen ja suuri toimittajamäärä. Sitä voidaan luonnehtia reaktiiviseksi toiminnaksi, johon sitoutuu paljon henkilötyöresursseja. Suuret toimintakustannukset heikentävät operatiivisen toiminnan tehokkuutta. Ratkaisuehdotukseksi esitetään organisaatiorajat ylittävää tiimityöskentelyä. Tiimityö tehostaa toimintaa välittömästi hankintaprosessin kehitystyössä. Hankintatoiminnan tehostamiseksi esitetään sekä lyhyen- että pitkän aikavälin toimenpiteitä. Lyhyen aikavälin toimenpiteillä luodaan perusta tehokkaalle hankintatoiminnalle. Toimenpiteitä ovat hankintastrategian määrittäminen, palvelujen ja tuotteiden tarkempi spesifiointi ja standardonti sekä sähköisen kaupankäynnin hyödyntäminen. Pitkän aikavälin toimenpiteet keskittyvät toimittajaverkoston kehittämiseen ja toimitusten ohjaukseen. Toimittajaverkoston kehittämiseksi ehdotetaan suurempien kokonaisuuksien hankintaa. Toimitusten ohjaukseen ehdotetaan kotiinkutsu- ja automaattitäydennystekniikoiden hyväksikäyttöä. Lisäksi ehdotetaan systemaattisen toimittaja-arviointimenettelyn käyttöönottoa.
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Kangaskoski, Vilho
Keywords
purchasing, hankintatoiminta, vendor rating, toimittaja-arviointi, supplier network, verkottuminen
Other note
Citation