Verojalanjälki osana veroraportointia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Yritysten veronmaksusta on tullut julkisuudessa vastuullisuuskysymys. Erityisesti kansainvälisessä yritystoiminnassa käytettävät verosuunnittelukeinot aiheuttavat valtioille veropakoa. Ongelmia aiheutuu niin sanottujen veroparatiisivaltioiden hyödyntämisessä erityisesti siitä, että tiedonsaanti näistä valtioista on vaikeaa. Vapaaehtoisesta verojalanjälkiraportoinnista on haettu osaltaan ratkaisua tähän tiedonsaantiongelmaan. Verojalanjälki ei ole kuitenkaan viranomaisille kohdistuvaa raportointia, vaan sen tavoitteena on antaa tietoa yrityksen veroasioista suurelle yleisölle ja yrityksen sidosryhmille, jotta myös ne voisivat arvioida yrityksen toimintaa ja vastuullisuutta. Verojalanjäljen vastuullisuusnäkökulmasta johtuen työssä pohditaan myös yritysvastuun ja veronmaksun suhdetta. Työssä esitellään yritysten veroraportointia koskevaa pakollista sääntelyä sekä vapaaehtoiseen raportointiin liittyviä ohjeistuksia. Verojalanjälkiraportoinnin osalta esille nostetaan myös yrityksen näkökulma. Verojalanjälkiraportoinnissa on kyse aina yrityskohtaisista valinnoista. Työn tarkoituksena ei olekaan löytää suoria vastauksia verojalanjälkeä koskeviin kysymyksiin. Tavoitteena on antaa lukijalle tarvittavat taustatiedot sen arvioimiseen, mikä merkitys verojalanjäljen raportoinnilla on osana veroraportointia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös, että tähän työhön perehdyttyään, lukijalla olisi paremmat edellytykset tulkita yritysten tekemiä valintoja julkistettavien tietojen suhteen.
Description
Thesis advisor
Viitala, Tomi
Keywords
verojalanjälki, vapaaehtoinen veroraportointi, veroraportointi, vastuullinen veronmaksu
Other note
Citation