Session control protocols for interworking between IP and public switched telephony networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
xi + 66 s. + liitt. 3
Series
Abstract
In the future communication networks, interworking between different networks plays crucial part, especially when it comes to the forthcoming IP-based telephony calls, also known as Voice over Internet Protocol (VoIP) calls. Operators are constantly seeking new ways to lower their operating costs, and in the same, increase the revenues, which is why the VoIP technology is currently getting more and more attention from the operators. There are few alternative protocols used for this interworking purpose, but not all of them can guarantee complete support for the end-to-end services without loss of functionalities. This causes problems, for instance, in the VoIP services. One of the protocols used in the interfaces between different networks is SIP-I. This thesis attempts to provide better understanding of interworking between different kinds of networks from the SIP-I protocol's perspective. The study presents how the SIP-I protocol differs from the other alternative protocols and what are the possible advantages, disadvantages, challenges, and retards for the deployment of SIP-I. The findings show that although there are great benefits relating to SIP-I, there are also several potential retards for its deployment among the operators.

Eri verkkojen välisellä yhteistyöskentelyllä on suuri rooli tulevaisuuden kommunikaatioverkoissa etenkin, kun kyse on IP-pohjaisista puheluista. Operaattorit yrittävät jatkuvasti etsiä uusia keinoja pienentää kustannuksia toiminnassaan ja samalla nostaa liikevaihtoaan, minkä vuoksi IP-pohjainen teknologia on herättänyt enemmän ja enemmän huomiota operaattorien keskuudessa. Eri verkkojen väliseen yhteistyöskentelyyn on olemassa muutamia protokollia, mutta kaikki niistä eivät tarjoa täydellistä tukea päästä-päähän palveluille, vaan toimintoja saatetaan menettää. Tästä aiheutuu ongelmia etenkin, kun kyseessä on IP-pohjaiset puhelinpalvelut. SIP-I on yksi edellä mainituista yhteistyöskentelyprotokollista, jota käytetään eri verkkojen rajapinnoissa. Tämä tutkimus tarjoaa paremman ymmärryksen erilaisten verkkojen välisestä yhteistyöskentelystä SIP-I-protokollan näkökulmasta. Työssä esitetään, kuinka SIP-I eroaa vaihtoehtoisista protokollista ja mitkä ovat mahdolliset hyödyt, haitat, haasteet ja hidasteet SIP-I:n käyttöönotolle. Tutkimukset osoittavat, että vaikka SIP-I:hin liittyy suuria etuja, on myös olemassa useita tekijöitä, jotka hidastavat sen käyttöönottoa operaattorien keskuudessa.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Jyri
Thesis advisor
Santajärvi, Sanna
Keywords
SIP, yhteistyötyöskentely, SIP-I, interworking, PSTN
Other note
Citation