Hukan mittaaminen tahtihankkeessa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKujansuu, Pekka
dc.contributor.authorSalerto, Saara
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorSeppänen, Olli
dc.date.accessioned2019-12-22T18:09:32Z
dc.date.available2019-12-22T18:09:32Z
dc.date.issued2019-12-16
dc.description.abstractTässä diplomityössä tutkittiin hukkaa rakentamisen tuotannossa tahtituotannon pilotti-hankkeessa. Työn tarve nousi rakentamisen tuottavuudesta, joka on alhainen muihin teollisuuden aloihin verrattuna. Alhaista tuottavuutta aiheuttaa hukan suuri määrä tuotannossa. Tahtituotanto on sijaintipohjaisiin menetelmiin kuuluva tuotannon aikataulutus- ja hallintamenetelmä, jolla pyritään hukan vähentämiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen. Näin ollen diplomityön tavoitteiksi tuli selvittää, miten tahtituotanto toimi tutkitulla työmaalla, oliko tahtituotannossa hukkaa, ja miten hukkaa voisi edelleen vähentää tutkitussa tahtihankkeessa. Hukan tutkiminen aloitettiin selvittämällä kirjallisuudesta, miten hukka on määritelty Lean-filosofiassa. Lisäksi tutkittiin, miten hukka on määritelty muissa teorioissa, sekä sitä, millaisia hukan tyyppejä voitaisiin soveltaa rakentamistyön arviointiin. Tahtituotantoa käsiteltiin lyhyesti hukan vähentämisen näkökulmasta, jonka jälkeen esitettiin hypoteeseja siitä, miten tahtituotannolla voitaisiin vähentää hukkaa. Työn empiirisen osan menetelmän valintaa varten tutkittiin aiempia työntutkimuksia ja käytiin läpi erilaisia työntutkimuksen menetelmiä. Työn empiirisessä osuudessa tutkimusmenetelmänä käytettiin sekä laadullista että määrällistä tietoa yhdistävää tapaustutkimusta, jotta hukan määrän lisäksi saataisiin tietoa myös sen tyypeistä ja juurisyistä. Mittauksessa kuvattiin kahdella videokameralla kahdesta käytävästä koostuvaa tahtialuetta noin kuuden viikon ajan. Videoista analysoitiin mm. tuottavan työn määrät työvaiheittain sekä havainnoitiin häiriöiden määriä ja syitä. Videoiden lisäksi tahtituotannon arviointiin käytettiin työmaalta saatuja tahtiaikatauluun merkittyjä seurantatietoja. Tahtituotantoa tutkittiin pilotoinnin aloitusvaiheessa, mikä osaltaan näkyi tuloksissa. Työvaiheet eivät toteutuneet kovin hyvin aikataulun mukaisesti. Tutkitussa tuotannossa havaittiin paljonkin hukkaa, ja kaksi suurinta hukan tyyppiä olivat tila odottaa työntekijää ja making-do. Tutkimuksessa havaittiin, että suurimpien hukan tyyppien aiheuttajat olivat asioita, joihin tahtimenetelmillä pystytään vaikuttamaan. Hukkaa pystytään vähentämään pyrkimällä vahvemmin tahtimenetelmien tavoitteisiin: tasaiseen alueiden virtaukseen mahdollisimman pienillä aikapuskureilla ja häiriöiden minimointiin esimerkiksi rauhoittamalla tahtialue vain yhdelle työvaiheelle kerrallaan.fi
dc.description.abstractCompared to other industries, the productivity of construction has been low for decades. Therefore, it is important to examine waste and different methods for waste reduction. In this master’s thesis, waste was measured at a construction site where Lean construction method of Takt production was piloted for the first time. The first objective of the study was to examine how the Takt production functioned at the site. The second and third objectives were to study whether there was waste in the Takt production, and how it could be reduced. The literature search started with studying waste in relation to Lean philosophy and construction. Next, Takt production was discussed from the viewpoint of waste reduction and hypotheses were presented of how Takt production could reduce waste. Different construction work study methods and past studies were examined in order to find the best method for the empirical part of the thesis. The method of case study combining both qualitative and quantitative information was used in order to study not only the quantities and types of waste but also their root causes. The measurement was done by recording one Takt area with two video cameras during a period of six weeks. The durations of value-adding activities and quantities and causes of interferences were analysed from the videos. Additionally, the conformity of the production to the Takt plan was analysed using project follow-up data. Takt production was investigated during the beginning of the pilot, which was evident in the results. The work phases did not go very well according to the Takt plan. A considerable amount of waste was discovered, and the two major wastes were space not being worked in and making-do. It was discovered, that most of the root causes for the different wastes could be removed by applying Takt production. For example, most of the interferences detected resulted from several teams working simultaneously in the same Takt area. Therefore, waste could be reduced by pursuing more the objectives of Takt production: continuous flow of locations with minimum time buffers and work free of interferences by e.g. allowing only one contractor to work in one Takt area during one Takt time.en
dc.format.extent80 + 2
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41690
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201912226639
dc.language.isofien
dc.programmeMaster's Programme in Building Technology (CIV)fi
dc.programme.majorfi
dc.programme.mcodefi
dc.subject.keywordhukkafi
dc.subject.keywordrakentaminenfi
dc.subject.keywordtahtituotantofi
dc.subject.keywordtuottavuusfi
dc.subject.keywordvideoanalyysifi
dc.titleHukan mittaaminen tahtihankkeessafi
dc.titleMeasuring waste in takt productionen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files