Palvelumuotoilu osana ravintolasuunnittelua

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2020
Department
Major/Subject
Sisustusarkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
32
Series
Abstract
Tämä kandidaatintyö tutkii palvelumuotoilua sisustusarkkitehtuurissa ja keskittyy avaamaan palvelumuotoilun menetelmien käyttöä erityisesti ravintolasuunnittelussa. Työn tutkimusmenetelmänä toimii kirjallisuuskatsaus, jonka lähdemateriaalina käytetään palvelumuotoiluun ja ravintolasuunnitteluun liittyvää kirjallisuutta sekä verkkoartikkeleita. Näiden lisäksi kerätään tietoa haastattelemalla kahden eri suunnittelutoimiston, Koko3:n ja Fyran, sisustusarkkitehteja. Esimerkkikohteina käytetään heidän suunnittelemiaan Yes Yes Yes -, Madonna-, ja Bardot-ravintoloita. Palvelumuotoilu tarkoittaa palveluiden suunnittelua ja kehittämistä muotoilun menetelmin. Sen tarkoituksena on suunnitella palvelukokemus käyttäjälähtöisesti siten, että niin asiakkaan tarpeet ja odotukset kuin palveluntarjoajan liiketoiminnalliset tavoitteet täyttyvät. Muotoilun keskeisiä anteja palveluiden kehittämiseen ovat prosessi- ja menetelmäosaaminen, prototyyppien tekeminen sekä visualisointi. Palvelumuotoilu on noussut vuosi vuodelta tärkeämmäksi, mikä heijastaa laajempaa kehitystä, jossa palvelusta on tullut lisäarvo, josta ollaan valmiita maksamaan. Käyttäjät haluavat, että palvelu on yksilöllistä, vaivatonta ja luotettavaa. Palvelumuotoilu vastaa tähän haasteeseen osallistamalla kaikki palvelun osapuolet – niin asiakkaat kuin palvelun tuottajat – kokonaisvaltaiseen suunnitteluprosessiin, jonka myötä asiakkaiden kasvaneisiin vaatimuksiin pystytään yltämään. Palvelun ympäristönä toimii useimmiten fyysinen tila, jonka suunnittelusta sisustusarkkitehti on vastuussa. Palvelumuotoilun metodeja, kuten haastatteluja, havainnointia ja asiakaskyselyitä käytetään jo paljon sisustusarkkitehdin työssä. Sisustusarkkitehdit suunnittelevat tiloja lähes aina käyttäjälähtöisesti ja he hyödyntävät samoja metodeja kuin palvelumuotoilijat, mutta kutsuvat työtään useimmiten osallistavaksi suunnitteluksi. Käsitteiden ero alan sanastossa on kuitenkin pieni. Palvelumuotoilun potentiaali on erityisen suuri ravintolasuunnittelussa, jossa tilan tulisi toimia samanaikaisesti asiakkaan rentouttavana vapaa-ajan ympäristönä ja henkilökunnan kiireisenä työpaikkana. Haastattelujen perusteella ravintoloitsijan valmis visio kuitenkin usein ohjaa tilasuunnittelun lopputulosta hyvin vahvasti, eikä varsinaiselle palvelumuotoilulle siksi nähdä tarvetta – näin oli myös esimerkkikohteissa Madonnassa, Yes Yes Yesissä ja Bardotissa. On kuitenkin mahdollista, että ravintoloitsijan visio ohjaa lähinnä visuaalista ilmettä ja brändiä, kun taas palvelupolkujen muotoilun avulla voitaisiin saada entistä toimivampi tila kaikille käyttäjille. Tämän työn kirjallisuuskatsaus ja haastattelut joka tapauksessa osoittavat, että käyttäjälähtöisen suunnittelun tarve on merkittävä. Vaikka sisustusarkkitehdeilla onkin usein käyttäjälähtöisyys työn keskiössä, voisi palvelumuotoilu edesauttaa monien erilaisten työympäristöjen ja asiakaspalvelukohtaamisten suunnittelua. On tärkeää, että tilojen loppukäyttäjiä kuunneltaisiin mahdollisimman paljon, jotta saataisiin suunniteltua kestäviä ja toimivia ympäristöjä.
Description
Supervisor
Pirinen, Antti
Thesis advisor
Pirinen, Antti
Keywords
palvelumuotoilu, sisustusarkkitehtuuri, ravintolasuunnittelu, tilasuunnittelu, yhteissuunnittelu, ravintolat, käyttäjälähtöinen suunnittelu
Other note
Citation