RST- Liittimien mitoitusperusteet puurakenteiden liitoksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
107+40
Series
Abstract
The purpose of the study was to learn more about the use of stainless steels for connections in timber structures. The study was mainly limited to normal temperature design. Experimental study was done with steel-to-timber dowel-type connections. Only a few previous studies of stainless steels for connections in timber structures were found. Literature study presents basic information about stainless steels and stainless steels fasteners. The weld ability and fabrication of austenitic stainless steels is quite good. The types of corrosion that can affect stainless steel building components are most commonly: pitting corrosion, crevice corrosion, galvanic corrosion or stress corrosion cracking. The durability of stainless steels depends on the environment and steel grades. For the economically good result, environment of the structure has to consider when making a choice between different stainless steel grades. In the literature few studies of the use of stainless steels in timber structures are found. In the market the most common grades in stainless steels fasteners are ENl.430l (A2) and ENl.440l (A4). Fasteners yield moment, withdrawal strength and lateral load carrying capacity of steel to-timber tensile connections were determined in this experimental study. Test method5 were according to each standard. The results of the tests were compared with value~ calculated by prEN 1995-1-1:2003 (Euro code 5) and experiments presented in the literature. Based on the test results of this study, the dowel-type fasteners, produced from austenitic stainless steel, can be designed by Euro code 5. For nails and screws it is economical to use real tensile strength of fastener, when calculated yield moment. Manufacturing process of screws and threaded nails strengthens the steel of the fastener, so calculated yield moment value for each type of fastener is indeterminate, without testing an each type of fastener. Withdrawal strength of annularly threaded nails, produced from stainless steel or non-alloy steel, was almost equivalent in value. Withdrawal strength for screws calculated by prEN 1995-1-1:2003 was about double compared to test results. In the literature it was found value of a same order as in tests. The results of tensile tested connections corresponded well with the calculated values, when the tested values of yield moment and withdrawal strength were used. The test results of shank nails and screws corresponded to the equation value of thick steel plate in single shear, even when ratio of the steel plate thickness to fastener was 0.5.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ruostumattomien terästen mitoitusperusteita puurakenteiden liitoksissa hyödyntäen rst-materiaalien hyviä lujuus- ja sitkeysominaisuuksia. Tutkimuksessa rajoituttiin pääasiassa normaalilämpötilan suunnitteluun ja testatut liitokset olivat teräs-puu liitoksia, joissa käytetään puikkoliittimiä kuten nauloja, ruuveja tai pultteja. Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Kirjallisuusselvityksessä esitetään perustietoa ruostumattomista teräksistä ja niistä valmistetuista liittimistä. Austeniittisia ruostumattomia teräksiä voidaan hitsata ja työstää hyvin. Ruostumattomien terästen säilyvyydessä on eroja eri laatujen välillä. Materiaalin valinnassa tulee huomioida rakenteen käyttöolosuhteet, jotta saadaan kokonaisuuden kannalta taloudellinen ratkaisu. Tutkimuksia ruostumattomien terästen käytöstä puurakenteissa löytyi vähän. Selvitettäessä markkinoilla tutkimushetkellä olleita rst-liittimiä ja -liitososia huomattiin, että muista kuin teräslaaduista A2 (1.4301) ja A4 (1.4401) valmistettuja tuotteita on vaikea saada. Lisäksi liittimen hinnoissa on suurta vaihtelua. Tutkimuksen toisessa osassa esitetään teräs-puu liitoksen laskennallista mitoitusta prEN 1995-1-1:2003 (Eurocode 5) mukaan. Kokeellisessa osassa selvitettiin standardien mukaiset, suunnittelussa tarvittavien myötömomentin ja ulosvetolujuuden arvot eräille ruostumattomista teräksistä valmistetuille liittimille. Näitä tuloksia verrattiin hiiliteräksistä valmistettujen liittimien arvoihin sekä Eurocode 5:sta että kirjallisuudesta saatuihin tuloksiin. Lisäksi standardin mukaisella vetoliitoskokeella varmistettiin laskennallisten leikkauskapasiteettien vastaavuus koetulosten kanssa. Tulosten perusteella voidaan todeta, että austeniittisista ruostumattomista teräksistä valmistetuille liittimille voidaan käyttää Eurocode 5:ssä esitettyjä puurakenteiden liitosten leikkauskapasiteetin laskentakaavoja. Jotta voidaan hyödyntää ruostumattomien terästen lujuusominaisuudet, tulee käyttää liittimen todellisia vetolujuuden arvoja myötömomenttia laskettaessa. Kampanaulojen ja ruuvien valmistusprosessi lujittaa terästä ja näin ollen myötömomentin laskennallinen määritys ilman kunkin liitintyypin testausta on epämääräistä. Ulosvetokokeissa ei ruostumattomien ja vastaavien hiiliteräksisten kampanaulojen osalta ollut merkittäviä eroja. Ruuveilla ulosvetokoetulokset poikkesivat merkittävästi Eurocode 5:n mukaan lasketuista arvoista. Kirjallisuudesta löytyi koetulosten kanssa saman suuruusluokan ulosvetolujuuksien arvoja. Ulkopuolisten rst-levyliitosten vetoliitoskokeiden tulokset vastasivat hyvin laskennallisia tuloksia, kun laskennassa oli huomioitu myötömomentti- ja ulosvetokokeen tulokset. Ankkurinauloilla ja -ruuveilla koetulokset vastasivat paksun levyn kaavoilla laskettuja kapasiteetteja, vaikka levyn paksuuden ja liittimen halkaisijan suhde oli vain noin 0,5.
Description
Supervisor
Kanerva, Pekka
Thesis advisor
Kevarinmäki, Ari
Keywords
connections, liitokset, corrosion, ruostumaton teräs, stainless steel, liittimet, fasteners, korroosio, nails, puurakenteet, screws, naulat, bolts, ruuvit, timber, pultit, timber structures, myötömomentti, yield moment, ulosvetolujuus, withdrawal strength
Other note
Citation