Liikkumisen ohjauksen keinojen vaikutukset kulkutapaan

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-05-16
Department
Major/Subject
Liikenne- ja tietekniikka
Mcode
R3004
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
105
Series
Abstract
Liikkumisen ohjauksella pyritään edistämään kestäviä kulkutapoja. Liikkumisen ohjausta on tehty Suomessa koordinoidusti vuodesta 2010, mutta järjestelmällistä vaikutusten arviointia ei usein tehdä eikä näin ollen erityyppisten toimenpiteiden vaikutuksista ole tutkimustietoa. Tässä työssä on tutkittu niitä toteutettuja liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä, joista on mitattu vaikutuksia kulkutapaan. Työ on tehty kirjallisuustutkimuksena, ja pääosa tutkituista toimenpiteistä on toteutettu ulkomailla. Toimenpiteitä on yhdistelty keskenään toimenpidetyypeiksi, jotta on saatu muodostettua yleiskuva siitä, minkä suuruisia vaikutuksia erityyppisillä toimenpiteillä voi olla. Toimenpidetyyppejä muodostui yhteensä 17. Työpaikkojen liikkumisen ohjauksella on saatu hyviä tuloksia, eli 2 - 38 prosenttiyksikön vähennyksiä henkilöautoilun kulkumuoto-osuuteen. Parhaat tulokset saatiin projekteilla, joissa on yhdistetty pitkällä aikavälillä useita eri toimenpiteitä. Myös koulujen liikkumisen ohjauksella saavutettiin hyviä tuloksia, 1 - 22 prosenttiyksikön vähenemiä henkilöautoilun osuuteen. Kampanjoilla on saavutettu 1 - 50 prosenttiyksikön vähennyksiä henkilöautoilun kulkumuoto-osuuteen. Verrattuna työpaikkojen ja koulujen liikkumisen ohjaukseen monista laajamittaisista kampanjoista ei voida tutkia vaikutuksia kulkutapaan, sillä vaikutusten tarkan kohdentumisen määrittäminen voi olla haastavaa. Parhaat tulokset on saatu kampanjoista, joissa autoilijoille on tarjottu ilmaiseksi joukkoliikenteen kausilippuja. Viestinnällä ja neuvonnalla on puolestaan saavutettu 1 - 35 prosenttiyksikön vähennyksiä henkilöautoilun kulkumuoto-osuuteen. Paras tulos on saavutettu henkilökohtaisella pienelle ryhmälle suunnatulla neuvonnalla. Liikkumisen palveluilla ja asiakaslähtöisellä informaatiolla on saavutettu 1 - 11 prosenttiyksikön vähennyksiä henkilöautoilun kulkumuoto-osuuteen, mutta tutkitut projektit eivät välttämättä anna riittävän kattavaa kuvaa niiden potentiaalista vaikuttaa kulkutapaan. Laajemmilla seudullisilla toimenpiteillä on saavutettu 2 - 19 prosenttiyksikön vähennys henkilöautoilun osuuteen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että liikkumisen ohjauksen toimenpiteillä on vaikutusta kulkutapaan. Suosituksena on, että Suomessa toteutettavista liikkumisen ohjauksen toimenpiteistä tutkittaisiin myös vaikutuksia kulkutapaan, jotta saataisiin tärkeää tutkimustietoa siitä, miten eri toimenpiteet vaikuttavat Suomen olosuhteissa.

The aim of mobility management is to promote sustainable modes of transport. In Finland, mobility management has been coordinated since 2010. However, systematic evaluation has not been done and therefore there are no research results on different actions. This thesis is about researching the effect of those mobility management actions which includes evaluating the effects on modal split. This thesis has been done as a literary review focusing on mobility management actions practiced abroad. The actions have been combined together to broader measures. This gives us an overview of how mobility management affects modal shift. 17 different measures were formed in total. Mobility management on workplaces reduced 2 - 38 percentage points of private car share on modal split. The best results have been achieved by combining several different long-term actions. Also, mobility management in schools reached good results, but not as high as mobility management on workplace. Mobility management in schools reduced 1 - 22 percentage points of private car share on modal split. Different campaigns reduced private care share on modal split by 1 - 50 percentage points. As compared to mobility management in workplaces and schools it is challenging to define the specific target group of a large campaign and further to measure its effects. The best results have been achieved with campaigns that offer a free testing period to public transport. Communication and consulting has reduced 1 - 35 percentage points of private car share on modal split. The best result has been achieved by intensive consulting to a small target group. Mobility services and customer based information have reduced private car share on modal split 1 - 11 percentage points. Actions researched in mobility services and customer based information do not give us comprehensive description of their potential effect on modal split. Extensive regional actions have reduced 2 - 19 percentage points of private car share on modal split. In summary, it can be concluded that mobility management actions do have an effect on modal split. Evaluating the effects of mobility management actions in Finland is recommended. It would give us important information of how mobility management affects Finnish conditions.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Gruzdaitis, Leena
Viinikainen, Tytti
Keywords
liikkumisen ohjaus, kulkutapa, vaikutusten arviointi, kulkumuoto-osuus
Other note
Citation