Taidetta äänessä – kuvataideaiheisia podcasteja

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
61
Series
Abstract
Opinnäyte tarkastelee verkosta löytyviä suomenkielisiä ja kuvataideaiheisia podcasteja, jotka ovat maksutta kaikkien kuunneltavissa. Pyrkimyksenä on luonnehtia ja jäsennellä löydettyjä podcasteja sekä osoittaa, millaiset podcastit puuttuvat tästä joukosta. Lisäksi tavoitteena on pohtia podcastien hyötyjä kuvataidekasvattajan työssä. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka aineisto koostuu valmiista joukkotiedotuksen tuotteista. Aineisto käsittää 36 eri podcastia, jotka on etsitty verkon julkaisualustoilta. Tutkimus on toteutettu kokonaistutkimuksena, jonka perusjoukko on rajattu kuvataidekasvatuksen aihepiiriin. Sisällönanalyysinä on käytetty luokittelua, jonka avulla on ryhmitelty aineistoa yhteneväisten ominaisuuksien mukaan. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kuvataideaiheet ovat monipuolisesti esillä suomalaisissa podcasteissa. Verkossa löytyvistä kuvataideaiheisista podcasteista noin 20 % on taidemuseoiden tuottamia, 33 % itsenäisiä podcasteja, 25 % Yleisradion julkaisemia ja loput 22 % virastojen, yhdistysten ja yritysten julkaisemia. Löydetyistä podcasteista 11 on aktiivisia eli niiden tuotanto jatkuu yhä. Suurin osa yhä aktiivisista podcasteista, eli 63 %, on itsenäisten tekijöiden toteuttamia. Seitsemän eniten jaksoja julkaissutta kuvataideaiheista podcast-sarjaa ovat julkaisseet noin 70 % verkosta löytyvistä 997:stä kuvataideaiheisesta podcast-jaksosta. Löydettyjen podcastien aihepiirit vaihtelevat. Yli puolet sarjoista on keskittynyt johonkin tiettyyn kuvataiteen opetettavaan osa-alueeseen, kuten valokuvaukseen. Loput käsittelevät taiteen kenttää vaihtelevammin. Verkossa on lisäksi paljon taideaiheisia podcasteja, jotka sisältävät eri taiteenalojen aiheita kirjallisuudesta musiikkiin ja kuvataiteisiin. Ne ovat rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, mutta muodostavat silti tärkeän osan podcastien kuvataidesisällöistä. Opinnäytteen aineistosta ilmenee, että kuvailutulkkauksen ominaisuuksia hyödynnetään podcast-kentällä vain vähän. Varsinaisia kuvailutulkkaukseen perustuvia podcasteja ei löytynyt yhtään. Kuvataiteen opetukseen suoranaisesti tarkoitettuja podcasteja ei myöskään löytynyt yhtään. Tutkimus toteaa kuitenkin, että jo olemassa olevia podcasteja voi hyödyntää kuvataideopetuksessa tekijänoikeudet huomioiden. Kuvataidekasvattajien on myös mahdollista viedä itse suunnittelemansa oppimateriaali podcast-muotoon. Yleisesti ottaen ammattitaitoisesti tehdyille ja teknisesti laadukkaille podcasteille on kentällä vielä tilaa.

This thesis examines Finnish podcasts which focus on the visual arts, are available online, and can be listened to free of charge. The aim is to characterise and structure the podcasts found and to identify what kinds of podcasts are missing. The thesis also aims to consider the usefulness of podcasts in the work of visual arts educators. This is a qualitative study with a data set of ready-made mass media products. The data consists of 36 different podcasts, which have been found through several online publishing platforms. The study has been conducted as an aggregate study with a data set restricted to the subject area of visual arts education. Content analysis has been by classifying the data according to common characteristics. The results of the study show that visual arts topics are widely represented in Finnish podcasts. Of the visual arts podcasts found online, around 20% are produced by art museums, 33% are independent podcasts, 25% are published by the Finnish Broadcasting Company and the remaining 22% are published by agencies, associations, and companies. Of the podcasts found, 11 are active, meaning they are still in production. Most of the still active podcasts, 63%, are produced by independent authors. The seven most-published visual arts podcast series have published around 70% of the 997 visual arts podcast episodes found online. The topics of the podcasts found vary. More than half of the series focus on a specific aspect of visual arts education, such as photography. The remainder deal with the field of art in a more varied way. There are also many art-focused podcasts online, covering a range of artistic subjects from literature to music and visual arts. These are outside the scope of this study, but still form an important part of the visual arts content of podcasts. The data in this thesis show that the use of audio description in podcasts is limited. There were no podcasts based mainly on audio descriptions of visual art. There were also no podcasts directly aimed at teaching visual arts. However, the study concludes that existing podcasts can be used for teaching visual arts, while respecting copyright. It is also possible for visual arts educators to convert their own teaching material to the podcast format. In general, there is still room for professionally produced podcasts of high technical quality.
Description
Supervisor
Slotte Dufva, Tomi
Thesis advisor
Slotte Dufva, Tomi
Keywords
kuvataidekasvatus, podcastit, radio, kuvailutulkkaus, yleisradiotoiminta, taidemuseot
Other note
Citation