Mixing methods for collaborative development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
en
Pages
85
Series
Abstract
Innovation and creation of new knowledge are increasingly essential in today's business environment, but require knowledge integration within a variety of expertise, backgrounds and competence. Many fields of research and practice have recognized this need, and have responded by introducing new methods for collaborative development. However, the methods aimed at supporting co-creation have mostly been studied and developed in their specific contexts of use, and thus not enough is known on how they are purposefully applied and utilized in different contexts and configurations. This thesis studies co-development methodology from the viewpoint of collaborative knowledge creation. The objective is to advance understanding on co-development methods as support for knowledge co-creation, as well as to support versatile and purposeful exploitation of different methods in practice. The thesis aims at exploring the variety of roles that co-development methodology may have in knowledge co-creation processes. As theoretical foundation, this thesis adopts the perspectives of collaborative knowledge creation that stem from both learning and organization sciences. In particular, this thesis examines three methods that are originally developed and utilized in different contexts: SimLab<sup>TM</sup> process simulation, future recall and design game. The empirical case study examines a co-development workshop in which these three methods were combined into a new, mixed method. The empirical case data is examined in video analysis that observes the effects of the mixed method in the interactions in the development workshop. The thesis provides a framework that clarifies the roles of methodology discovered in the theoretical and empirical study, as well as a checklist for the methodological choices of mixed co-development methods. Thus the thesis produces understanding on how to purposefully plan and apply mixed methods for knowledge co-creation. As a theoretical contribution, the thesis aims at increasing understanding on how knowledge co-creation processes are affected and supported with different tools and methods.

Uuden tiedon luominen on keskeinen osa nykypäivän liiketoimintaa, mutta usein edellyttää yhteistyötä, jossa tuodaan yhteen erilaisia kokemuksia, näkemyksiä ja tietoa. Tähän tarpeeseen on monella alalla vastattu kehittämällä ja hyödyntämällä erilaisia menetelmiä, joiden avulla yhteiskehittämistä voidaan tukea. Jotta yhteiskehittelyn menetelmien laajaa kirjoa voitaisiin hyödyntää kattavasti, tarvitaan tutkimustietoa niiden soveltamisesta ja hyödyntämisestä erilaisissa konteksteissa. Tämä tutkimus perehtyy yhteiskehittelyn menetelmän yhteisöllisen tiedonluonnin näkökulmasta. Tavoitteena on luoda ymmärrystä siitä, miten yhteiskehittelyn menetelmät voivat tukea tiedonluonnin prosesseja, sekä tukea erilaisien menetelmien monipuolistaja tuloksellista hyödyntämistä käytännössä. Tutkimuksen teoreettinen pohja yhdistelee yhteisöllisen tiedonluonnin teorioita sekä organisaatiotieteiden että oppimistieteiden kirjallisuudesta. Erityisesti paneudutaan kolmeen yhteiskehittelyn menetelmään, jotka on kehitetty yhteiskehittämisen tukemiseen täysin erilaisissa konteksteissa: SimLab<sup>TM</sup> prosessisimulointimenetelmä, tulevaisuudenmuistelu sekä design-peli. Työn empiirinen osa tarkastelee työpajaa, jossa e1ementteja kolmesta edellä mainitusta menetelmästä yhdistellään täysin uudeksi menetelmäksi. Työpajan videoanalyysin avulla pyritään löytämään keinoja, joilla yhteiskehittelyn menetelmät vaikuttavat vuorovaikutukseen ja tiedonluonnin prosesseihin. Kirjallisuuskatsauksen sekä empiirisen analyysin tuloksena luodaan viitekehys, joka havainnollistaa yhteiskehittelyn menetelmien tunnistettuja vaikutuksia tiedonluonnin prosessiin. Tulosten perusteella muodostetaan kokonaiskuva menetelmien keskeisistä vaikutuksista sekä näihin liittyvistä valinnoista. Nämä kootaan tarkastuslistaan, joka pyrkii helpottamaan menetelmien soveltamista mielekkäästi eri tarkoituksiin. Tutkimus myös täydentää tiedonluonnin kirjallisuutta selvittämällä, miten tiedonluontia voidaan tukea yhteiskehittelyn menetelmin.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Pöyry-Lassila, Päivi
Keywords
co-development methods, yhteiskehittelyn menetelmät, knowledge creation, tiedonluonti, process simulation, prosessisimulointi, design game, design-peli, future recall, tulevaisuudenmuistelu
Other note
Citation