Rakennusprojektin kustannusvalvonnan ja hankinnan tehostaminen toiminnanohjausjärjestelmän avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
-
Mcode
ENG27
Degree programme
Master’s Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
102 + 2
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkitaan rakennusprojektin hankinnan ja kustannusvalvonnan tehostamista toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Rakennusprojektissa hankinta ja kustannusvalvonta ovat keskeisiä osa-alueita rakennusprojektin onnistumisen kannalta. Monet rakennusyritykset käyttävät toiminnanohjausjärjestelmiä kyseisten tehtävien suorittamiseen. Kuitenkin monet toiminnanohjausjärjestelmät eivät hyödynnä nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaasti. Työssä tutkitaan toiminnanohjausjärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia hankinnan ja kustannusvalvonnan näkökulmasta. Tutkimus toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa on kirjallisuustutkimus, jossa perehdytään toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvään tutkimukseen rakennusliiketoiminnan näkökulmasta. Sen lisäksi kirjallisuustutkimuksessa käsitellään myös rakennusprojektin hankinnan ja kustannushallinnan teoriaa sekä sähköisen hankinnan mahdollisuuksia. Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena on luoda lukijalle kattava tuntemus rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmistä, sekä rakennusprojektin hankinnoista ja kustannushallinnasta. Työn toinen osuus on empiirinen tutkimus, joka tutkii kehitysmahdollisuuksia työn kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmään liittyen. Empiirinen tutkimus on tapaustutkimus, joka toteutetaan haastattelemalla kohdeyrityksen työntekijöitä ja alan asiantuntijoita. Empiirisen tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa kehitysmahdollisuudet kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä ja arvioida niiden toteutettavuutta. Empiirisessä tutkimuksessa esiintyi lukuisia kehitysmahdollisuuksia kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseksi. Kehitysmahdollisuuksien toteutettavuuden arvioinnin perusteella työn tuloksiksi saatiin seitsemän kehitysehdotusta, jotka liittyivät sähköisen hankinnan mahdollisuuksien hyödyntämiseen, yhtenäisen tuotantonimikkeistön luomiseen sekä kattavan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. Empiirinen tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, mutta työn tuloksia voidaan myös käyttää muiden rakennusalan yritysten toimintatapojen ja tietojärjestelmien kehittämiseen.

This Master’s Thesis examines the performance of procurement and cost control in a construction project with enterprise resource planning (ERP). Procurement and cost control have a great impact on the success of a construction project. Many construction companies use enterprise resource planning for controlling procurement and project costs. However, many ERP systems do not fully utilize the modern e-procurement and cost control technology. This thesis examines ERP system possibilities related to procurement and cost control. The study is conducted in two parts. The first part is a literature study that examines the research related to ERP systems in the construction industry. In addition, the literature study also examines the theory and processes of procurement and cost control and e-procurement possibilities in construction. The object of the literature study is to familiarize the reader with construction ERP systems as well as procurement and cost control in construction. The second part of this study is an empirical study that examines development possibilities in the ERP system of the case company. The empirical study is a case study, which was conducted by interviewing the employees of the case company and different experts of ERP systems. The object of the empirical study is to recognize development proposals in the case company’s ERP system and evaluate the feasibility of these proposals. Several development possibilities in the case company’s ERP system were found in the empirical study. The possibilities were analysed by analysing their feasibility. Seven significant development proposals were identified. The proposals were related to e-procurement possibilities, developing a uniform building classification system and the implementation of a comprehensive ERP system. The empirical study was conducted as a case study, but the results can also be applied to developing the information systems and procedures in other construction companies.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Rantanen, Teemu
Keywords
ERP, kustannushallinta, hankinta, sähköinen hankinta, rakennusprojekti, toiminnanohjausjärjestelmä
Other note
Citation