Olemisen mahdollisuudet – Tutkimus läntisen ja itäisen historiallisen miekkailutaidon suhteista kuvataidekasvatukseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
80+9
Series
Abstract
Tämä opinnäyte vertailee idän ja lännen historiallisten kamppailulajien filosofiaa ja pyrkii yhdistelemään niiden keskeisimpiä arvoja ja elementtejä kuvataidekasvatuksen kontekstiin. Kiinnostus aiheen tutkimiseen on herännyt historiallisen miekkailun kautta avautuneiden kehollisten, esteettisten ja henkisten kokemusmaailmojen myötä. Koska tutkimuksen keskiössä on kokemus ja sen kautta tuotetun tiedon avaaminen, on opinnäyte luonteeltaan fenomenologinen. Opinnäytteen tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen ”Millainen on kamppaileva kuvataidekasvattaja?” Tutkimuksen pohjana on Timo Klemolan liikuntafilosofian parissa käyttämä fenomenologinen malli, jossa korostuu tutkijan osallisuus tutkittavaan aiheeseen. Historiallisina lähdeaineistoina ovat italialaisen Fiore dei Liberin Il Fior di Battaglia ja japanilaisen Miyamoto Musashin Go Rin No Sho, joista nykypäivänä tehdyt tulkinnat sekä käännökset toimivat tutkimuksen kamppailutaidon teorian pohjana. Lisäksi näiden tukena on käytetty aineistoja liikuntafilosofian, kuvataidekasvatuksen ja kokemusfilosofian kentältä. Opinnäytteessä luodaan materiaalin analyysin pohjalta visuaalinen malli, jossa kamppailulajien filosofian ja kuvataidekasvattajan ominaisuudet yhdistyvät. Tästä visuaalisesta kiteytyksestä käytetään tutkimuksessa termiä Olemisen mahdollisuudet. Mallin tarkoitus on havainnollistaa mihin Olemisen mahdollisuuksiin kamppaileva kuvataidekasvattaja voi suuntautua. Suuntautumisella viitataan Martin Heideggerin ajatukseen varsinaisesta ja epävarsinaisesta olemisesta. Tutkimuksen tuloksena on visuaalinen malli, joka muodostuu kolmiosta. Runko symboloi japanilaisen kamppailutaidon kolmivaiheista oppimiskäsitystä: shu-ha-ri. Kolmion kärjet ovat kamppailevan taidekasvattajan Olemisen mahdollisuuksia, joihin kuuluvat: taito, arvot ja elävä perinne. Kolmion sisälle, tyhjiöön muodostuu kokemus, joka ohjaa kamppailevaa taidekasvattajaa kohti Olemisen mahdollisuuksiaan. Analyysissä tätä komiota täydentää sen ympärille muodostuva kehollisen ja maailman erottava kehä, joka edustaa ihmisenä olemista: liikettä ja jatkumoa.

This thesis compares two philosophies of historical martial arts – one of Eastern and one of Western tradition - and attempts to apply their core values and elements to the context of art education. The inspiration for the study of this subject spawns from physical, spiritual, and aesthetic experiences that arise from the practice of historical martial arts. As the core theme revolves around experience and information gathered through it, this thesis is phenomenological in nature. The aim of the thesis is to answer the question: "What is a combatting art educator?" The research is based on Timo Klemola's phenomenological model, used in sports philosophy, which emphasizes the researcher's involvement in the topic. Research materials include interpretations of historical manuals Il Fior di Battaglia, by Italian Fiore dei Liberi, and Go Rin No Sho, by Japanese Miyamoto Musashi, which form the basis for the study of historical martial arts. In addition, research uses data from literary works in the fields of sports philosophy, art education and phenomenology. Based on the analysis of the material, the thesis creates a visual model that combines the philosophy of martial arts with the characteristics of art educator. This thesis uses the concept of Opportunities of Being to describe this visual interpretation. The purpose of the model is to show how the combatting art educator is guided towards their Opportunities of Being, which are inspired by Martin Heidegger’s concepts on possibilities of authentic and inauthentic being. The result of the study is a visual model, consisting of a triangle, which symbolizes Japanese martial arts’ tradition of learning in three stages: shu-ha-ri. The three points of the triangle represent the Opportunities of Being: skill, values and living tradition. The emptiness inside the triangle forms into experience, which guides the combatting art educator towards Opportunities of Being. The final analysis supplements the triangle by forming a ring around it, which separates the body and the surrounding world. The circle represents being human: movement and continuum.
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Pusa, Tiina
Keywords
historialliset kamppailulajit, fenomenologia, taide, liike, olemisen mahdollisuudet, kuvataidekasvatus
Other note
Citation