Näkökulmia kasvuyrityksen arvonmääritykseen Suomessa - Laadullinen haastattelututkimus

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorTukonen, Olli-Kristian
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Accountingen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2016-06-14T06:01:10Z
dc.date.available2016-06-14T06:01:10Z
dc.date.dateaccepted2016-05-23
dc.date.issued2016
dc.description.abstractTämä laadullinen haastattelututkimus tarkastelee kasvuyritysten arvonmääritystä Suomessa käyttäen aineistona yritysten sidosryhmien näkemyksiä ja kokemuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on havainnoida ja ymmärtää paremmin kasvuyrityksiin liittyvää arvonmääritystä Suomessa, sekä tarkastella haastateltavien priorisoimia osa-alueita ja nostaa löydettyjä havaintoja jatkotutkimusta varten. Tutkimuksessa on muodostettu ensin teoreettinen viitekehys aikaisemman aiheeseen liittyvän teorian ja tutkimuksen pohjalta. Viitekehystä on tämän jälkeen hyödynnetty tutkimusaineiston tulosten arvioinnissa. Laadullinen tutkimusaineisto on kerätty puoliavoimina syvähaastatteluina suomalaisilta kasvuyrityskentän toimijoilta. Tutkimuksen mukaan kasvuyrityksiin kohdistuva arvonmäärityskeskustelu on melko heterogeenistä. Tästä huolimatta aiheeseen liittyvä ymmärrys- ja menetelmien käyttö Suomessa on pääosin linjassa aikaisemman kansainvälisen tutkimuksen ja tämän tutkimuksen viitekehyksen kanssa. Tutkimus syventää kasvuyritysten arvonmäärityksen ymmärtämistä suomalaisten sidosryhmien näkökulmasta. Merkittävimpinä ehdotuksina jatkotutkimusta varten voidaan pitää koulutustaustan merkityksen selvittämistä arvonmäärityksessä ja "strategisen arvonmäärityksen" tarkempaa mallintamista.fi
dc.ethesisid14442
dc.format.extent77
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20767
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201609083477
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.programme.majorAccountingen
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconaccounting
dc.subject.heleconyritykset
dc.subject.heleconcompanies
dc.subject.heleconkasvu
dc.subject.helecongrowth
dc.subject.heleconyrityksen arvo
dc.subject.heleconcompany valuation
dc.subject.keywordarvonmääritys
dc.subject.keywordkasvuyritys
dc.subject.keywordlaadullinen tutkimus
dc.subject.keywordstrateginen arvo
dc.titleNäkökulmia kasvuyrityksen arvonmääritykseen Suomessa - Laadullinen haastattelututkimusfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
local.aalto.idthes14442
local.aalto.openaccessno
Files