Näkökulmia kasvuyrityksen arvonmääritykseen Suomessa - Laadullinen haastattelututkimus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Laskentatoimi
Accounting
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Tämä laadullinen haastattelututkimus tarkastelee kasvuyritysten arvonmääritystä Suomessa käyttäen aineistona yritysten sidosryhmien näkemyksiä ja kokemuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on havainnoida ja ymmärtää paremmin kasvuyrityksiin liittyvää arvonmääritystä Suomessa, sekä tarkastella haastateltavien priorisoimia osa-alueita ja nostaa löydettyjä havaintoja jatkotutkimusta varten. Tutkimuksessa on muodostettu ensin teoreettinen viitekehys aikaisemman aiheeseen liittyvän teorian ja tutkimuksen pohjalta. Viitekehystä on tämän jälkeen hyödynnetty tutkimusaineiston tulosten arvioinnissa. Laadullinen tutkimusaineisto on kerätty puoliavoimina syvähaastatteluina suomalaisilta kasvuyrityskentän toimijoilta. Tutkimuksen mukaan kasvuyrityksiin kohdistuva arvonmäärityskeskustelu on melko heterogeenistä. Tästä huolimatta aiheeseen liittyvä ymmärrys- ja menetelmien käyttö Suomessa on pääosin linjassa aikaisemman kansainvälisen tutkimuksen ja tämän tutkimuksen viitekehyksen kanssa. Tutkimus syventää kasvuyritysten arvonmäärityksen ymmärtämistä suomalaisten sidosryhmien näkökulmasta. Merkittävimpinä ehdotuksina jatkotutkimusta varten voidaan pitää koulutustaustan merkityksen selvittämistä arvonmäärityksessä ja "strategisen arvonmäärityksen" tarkempaa mallintamista.
Description
Keywords
arvonmääritys, kasvuyritys, laadullinen tutkimus, strateginen arvo
Other note
Citation