Ultraviolettialueen ledien tekniikka ja ominaisuudet

No Thumbnail Available
Files
Visa_Alfred_2024.pdf (6.84 MB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-25
Department
Major/Subject
Elektroniikka ja sähkötekniikka
Mcode
ELEC3013
Degree programme
Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
38
Series
Abstract
Kandidaattitutkielmassa tutkitaan, miten ledit toimivat, jotta voidaan ymmärtää ultraviolettialueen ledien toiminta. Ledeistä on selvitetty niiden fysikaalinen toiminta, intensiteetin ja säteilykuvion määrittely, rakenne, puolijohdemateriaalien vaikutus ja lyhyesti valmistusprosessi. Tämän lisäksi tutkitaan ultraviolettialueen ledien toiminta, joka keskittyy ultraviolettisäteilyyn vaikuttaviin tekijöihin ja miten UV-ledit poikkeavat muista ledeistä. Tämän lisäksi kandidaattitutkielmassa tutkitaan ultraviolettialueen 200–400 nm ledien aallonpituuden, intensiteetin, tehon, stabiliteetin ja toimintaiän lämpötilariippuvuutta. Tutkimus tehdään kirjallisuustutkielmana. Tuloksena saatiin, että lämpötilalla on vaikutus aallonpituuteen, intensiteettiin ja säteilytehoon. Vaikutus on pieni. Lämpötilan kasvu pidentää aallonpituutta, kasvattaa intensiteettiä ja pienentää säteilytehoa. lämpötilastabiliteettiongelmat voi ratkaista tasaisella jäähdytyksellä. Toimintaikä riippuu lämpötilasta.

This bachelor’s thesis examines how LEDs work in order to understand the operation of LEDs in the ultraviolet range. The physical function of LEDs, definition of intensity and radiation pattern, structure, effect of semiconductor materials and briefly the manufacturing process have been explained. In addition to this, the operation of LEDs in the ultraviolet range is studied, which focuses on the factors affecting ultraviolet radiation and how UV LEDs differ from other LEDs. In addition to this, the bachelor’s thesis examines the temperature dependence of the wavelength, intensity, power, stability and service time of LEDs in the ultraviolet range 200–400 nm. The research is done as a literature study. The result was that temperature has an effect on wavelength, intensity and radiation power. The effect is small. An increase in temperature lengthens the wavelength, increases the intensity and decreases the radiation power. Temperature stability problems can be solved with uniform cooling. The service time depends on the temperature.
Description
Supervisor
Turunen, Markus
Thesis advisor
Kärhä, Petri
Keywords
led, UV-led, puolijohde, lämpötilariippuvuus
Other note
Citation