Competence management as a part of research and development process

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
en
Pages
70
Series
Abstract
The main goal of the study was to investigate and compare Wärtsilä's competence management actions to academic literature and to develop suggestions and guidelines for Wärtsilä's use according to findings. Based on the literature analysis, hypothesis was set as following: Competence management has positive correlation with successfulness of research and development project. To test the hypothesis and to collect data of Wärtsilä's competence management, case study with survey was carried out. Academic literature on competence management is incoherent. Terms are used with various meanings and no overarching theory exists. Unifying theme however is, that competences regardless of the definition are seen as a core enabler of above average performance in technology industry. Case study revealed that Wärtsilä has established processes for managing competences. Key findings however were that processes were dispersed, organization was not structured to support competence management as well as it could have and employees understanding of the benefits were poor due to insufficient implementation. Survey results indicated that hypothesis is true, but due to small amount of survey responders and very minor correlation slope the hypothesis would need further investigation to ensure it.

Työn tavoitteena oli tutkia ja vertailla Wärtsilän osaamisen johtamistoimia akateemiseen kirjallisuuteen ja vertailun johtopaatoksien perusteella kehittää ohjeistus Wärtsilän käyttöön. Pohjautuen kirjallisuuskatsaukseen työn hypoteesiksi asetettiin: Osaamisen johtaminen korreloi positiivisesti tutkimus ja kehitys projektien onnistuneisuuden kanssa. Hypoteesin testaamiseksi, sekä Wärtsilän osaamisen johtamistoimien arvioimiseksi toteutettiin tapaustutkimus Wärtsilästä sisältäen osaamisen johtamis-kyselyn. Akateeminen kirjallisuus osaamisen johtamisesta on hajanaista. Termejä käytetään eri merkityksissä eikä kokonaisvaltaista osaamisen johtamis- teoriaa ole. Yhtenäisenä teemana kuitenkin on huomioitava, että ydinosaaminen, määrittelystä huolimatta, nähdään keskiarvoa paremman suorituskyvyn mahdollistajana teknologiateollisuudessa. Wärtsilän tapaustutkimus paljasti, että Wärtsilällä on prosessit osaamisen johtamiseen. Prosessit olivat kuitenkin hajallaan, organisaatio ei pystynyt tukemaan osaamisenjohtamista parhaalla mahdollisella tavalla ja työntekijöiden ymmärrys osaamisen johtamisen hyödyistä oli heikkoa joten prosessien käytäntöön viemisessä oli parannettavaa. Kyselyn tulokset osoittivat hypoteesin todeksi, mutta johtuen pienestä otoksesta sekä matalasta korrelaation kulmakertoimesta lisätutkimuksia tarvittaisiin hypoteesin varmistamiseksi.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Keywords
competence, osaamisen johtaminen, research and development, tutkimus ja tuotekehitys, skill, henkilöstöjohtaminen, human resources
Other note
Citation