Laivan ympäristöystävällisyys ja sen vaikutus laivan talouteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena on arvioida laivan aiheuttamia ympäristökuormituksia, niiden vähentämiskeinoja sekä ympäristökuormituksien vähentämisestä aiheutuvia kustannuksia. Työn tavoitteena on myös kehittää laskentamalli, jolla laivan ympäristökuormituksia voidaan arvioida ja samalla laskea niiden vähentämisestä aiheutuvia kustannuksia. Lopuksi sovelletaan laivoihin tilastokeskuksen ympäristöystävällisyysindeksiä, jonka avulla erilaiset päästöt, jotka vaikuttavat eri ympäristöongelmiin voidaan laskea yhteen yhdeksi indeksiksi. Suurimmat laivoista aiheutuvat päästöt ovat pää- ja apukoneista Aiheutuvat pakokaasupäästöt. Näistä pakokaasupäästöistä merkittävimmät ovat hiilidioksidi (CO_2), rikkioksidit (SO_x) ja typpioksidit (NO_x). Lisäksi laivalla muodostuu useita muita päästöjä kuten esimerkiksi haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, kiinteitä jätteitä, harmaatavettä ja mustaavettä. Päästöt ja jätteet aiheuttavat erilaisia ympäristökuormituksia, joita tulisi voida käsitellä yhdessä. Tähän ongelmaan on viime aikoina kehitetty lukuisia ympäristöindeksejä. Tässä työssä käydään läpi Suomen tilastokeskuksen ympäristöystävällisyysindeksi Tämän indeksin laskennassa ympäristöongelmat jaetaan kymmeneen eri ryhmään, jotka ovat: kasvihuoneilmiö, otsonikato, happamoituminen, rehevöityminen, ympäristön myrkyttyminen, alailmakehän otsoni luonnonvarojen ehtyminen, biodiversiteetin häviäminen, melu ja radioaktiivisuus. Ympäristöongelmien keskinäinen tärkeysjärjestys tehdään subjektiivisella arvioinnilla, jonka tuloksena saadaan arvotuskertoimet. Kuhunkin ympäristöongelmaan vaikuttavat päästöt valitaan luonnontieteellisin menetelmin. Kunkin ympäristöongelman päästöt yhteismitallistetaan ekvivalenttikertoimilla ja lasketaan yhteen, jonka jälkeen ne normalisoidaan eli niitä verrataan tietyn alueen kokonaispäästöihin. Lopuksi kaikkien ryhmien normalisoidut päästöt kerrotaan arvotuskertoimilla ja lasketaan yhteen ympäristöystävällisyysindeksiksi Työn loppupuolella arvioidaan merkittävimpien pakokaasukomponenttien vähentämiskeinoja sekä niiden kustannuksia. Tärkeimmät keinot typpioksidien vähentämiseksi ovat veden ruiskutus palotilaan, jolla saavutetaan jopa 60%:n vähennys No_x-päästöihin. Katalysaattorilla saavutetaan No_x-päästöjen vähennys aina 95 %:iin asti. Rikkioksidien vähentämiseksi on yksinkertaisinta ja varminta käyttää vähärikkistä polttoainetta. Lopuksi tehdään laskentamalli, jolla päästöjä voidaan arvioida ja laskea ympäristöystävällisyysindeksi. Laskentamallilla on myös kyettävä laskemaan laivan operoinnista aiheutuvat tulot ja menot sekä erityisesti ne kustannukset, jotka johtuvat ympäristöystävällisen tekniikan käytöstä.
Description
Supervisor
Riska, Kaj
Thesis advisor
Sipilä, Heikki
Keywords
Other note
Citation