Viheralueiden vaikutukset asuntokiinteistöjen hintakehitykseen Helsingin alueella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-23
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
fi
Pages
42 + 19
Series
Abstract
Yksi mahdollisista tulevaisuuden yhä kasvavan väestön kaupunkisuunnittelun karsimista maakäytön muodoista ovat kaupungin viheralueet. Suomalaisessa kulttuurissa luonto, varsinkin viherympäristö, on tärkeä osa kansallista identiteettiä, muokaten kansalaisten mieltymystä unelma-asuinpaikkaa kohtaan. Vahvistaakseen viheralueiden asemaa tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa tehokkaammin, on osoitettava niiden tuottamat merkitykset terveydellisten ja ekologisten perusteiden lisäksi myös yhteiskunnan taloudellisen kehityksen näkökulmasta. Toisin sanoen, onko viheralueiden olemassaololla positiivista vaikutusta niiden läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen hintatasoihin. Tässä työssä analysoidaan Helsingin kaupungin viheralueiden vaikutusta läheisten kerrostalojen hintoihin. Tulosten tarkkuuden parantamiseksi on työssä analysoitu viheralueen vaikutusta kahdelta viiden vuoden mittaiselta vuosiväliltä: 2003–2008 ja 2015–2020. Eri puolella maailmaa tehtyjen tutkimusten mukaan viheralueiden läheisyydellä on ollut positiivista vaikutusta kiinteistön hintaan. Analyysin tuloksena saatujen mallien kertoimien tarkastelu paljasti, että eri viheraluetyypit ja viheralueosuudet ovat tilastollisesti merkitseviä, mutta kahden vuosivälin tulokset poikkesivat toisistaan. Vuosivälin 2003–2008 tulokset viittaavat siihen, että viheralueiden läheisyys korreloi negatiivisesti kerrostaloasunnon hintojen kanssa. Vuosivälin 2015–2020 tulokset kertovat taas sitä, että metsäalueiden läheisyys korreloi negatiivisesti, mutta puistoalueiden läheisyys positiivisesti. Tämä tutkimus on tuonut pintapuolisen kuvan viheralueiden ja asuntohinnan välisestä suhteesta. Siitä huolimatta, että työn tulokset poikkesivat alkuperäisistä odotuksista, se tarjosi uutta näyttöä viherympäristön taloudellisista vaikutuksista asuinympäristöjen läheisyydestä. Tulosten pohdinnasta tulee esille myös muunlaisia näkökulmia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi tutkimuksen lopputulokseen.

Urban green areas are among the possible forms of land use that will be shrunken in future urban planning for the ever-increasing urban population. In Finnish culture, nature, especially the green spaces, is an important part of the national identity, shaping citizens' preference for their dream residence. To effectively strengthen the position of green areas in future urban planning, it is necessary to demonstrate the meanings they produce not only from the health and ecological grounds but also from the point of view of the community's economic development. In other words, does the existence of green areas positively affect the price levels of real estates located near them? In this research, the green space in the city of Helsinki will be analyzed to describe their effects on their neighborhood apartment house prices. To improve the accuracy of the results, the work has analyzed the effect of the green space for two five-year periods: 2003 - 2008 and 2015 - 2020. According to studies conducted in different cities around the world, the proximity of green space has had a positive effect on the price of real estate. Examining the coefficients of the models obtained because of the analysis revealed that green space types and green space proportions are statistically significant, but the results between the year periods differed. The results for the period 2003 - 2008 suggest that nearby green spaces are negatively correlated with apartment prices. The results for the period 2015 - 2020 show that nearby forest areas are negatively correlated, but park areas are positively correlated with the price level of apartments. This research has brought a superficial picture of the relationship between green space and housing prices. Even though the results of the work differed significantly from expectations and contained inaccuracies, it provided new samples of the economic effects of green environments in the vicinity of residential environments. The consideration of the result has also brought up other perspectives that can significantly affect the study's outcome.
Description
Supervisor
Kyttä, Marketta
Thesis advisor
Saarimaa, Tuukka
Keywords
viheralue, kiinteistötalous, paikkatietoanalyysi, maankäytön suunnittelu
Other note
Citation