Yleispätevä yksilö – Havaintoja graafisen suunnittelijan liikkeistä luovalla kentällä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2020
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tarkastelee esseistisen pohdinnan kautta graafisen suunnittelijan kaltaisen luovan toimijan positiota postmodernin muotoilun diskurssissa. Esseen keskiössä on suunnittelijan pyrkimys irtautua yhtäältä ammatillisen identiteetin määrittämistä reunaehdoista, toisaalta yksilökeskeisestä ammatillisesta narratiivista. Työ kuvaa graafista suunnittelijaa prekaarin toimijuuden ja jälkimodernistisen murroksen ohjaamana geneerisenä hahmona ja näitä hahmoja edelleen joukkona tai kollektiivina. Tarkastellessaan kirjaa tai kirjallista julkaisua alati uusiutuvana formaattina ja itseisarvoltaan yhteisöllisenä objektina, johon yksilö projisoi subjektiivisia merkityksiä, essee pyrkii hahmottamaan tällaisen median ja tekstuaalisen materian keskinäistä vuoropuhelua. Keskeisen tutkimuskysymyksen asettaa myös hypoteesi taiteelliseen julkaisuun ja tekijyyteen liittyvän dualismin hälvenevästä merkityksestä anonyymin tai pseudonyymin praktiikan yhteydessä. Opinnäytetyö liikkuu pohdinnassaan poikkitieteellisesti- ja taiteellisesti luovilta aloilta modernin filosofian, sosiologian ja psykologian kaltaisten tieteiden kontekstiin, kooten graafisen suunnittelijan trangressiivista, sekä individualismista etääntyvää toimijuutta tukevaa teoreettista viitekehystä.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Osipow, Penni
Keywords
postmodernismi, tekijyys, kirjoittaminen, prekariaatti, kriittinen suunnittelu, taiteellinen tutkimus, anonyymi, pseudonyymi
Other note
Citation