Portti Rantatielle - Kirkkotien ja Rantatien arvottaminen ja viherverkoston kehityssuunnitelma

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A
Date
2015
Major/Subject
Maiseman suunnittelu ja rakentaminen
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
124
Series
Abstract
Kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi tunnustettujen kohteiden määrä on viimeisen vuosisadan aikana kasvanut valtavasti. Kohteet huomioidaan yhä paremmin lainsäädännössä ja maankäytön suunnittelussa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien ympäristöjen kasvaessa käsittämään yhä suuremman osuuden koko elinympäristöstämme, meidän tulee yhä tarkemmin pohtia mitä suojellaan ja minkä perusteella nämä päätökset tehdään. Tässä diplomityössä keskitytään tarkastelemaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden arvon määrittämiseen käytettyjä laadullisia kriteerejä. Nämä ominaisuudet ovat, paitsi ympäristön kokonaisarvon kannalta merkittävimmät tekijät, myös tekijät, joihin käytännön suunnitteluratkaisuilla voidaan parhaiten vaikuttaa. Perusteluja tähän taustoitetaan suojelun historiallisen kehityskulun sekä laadullisten ja määrällisten arvotusmetodien vertailulla. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden arvon määrittämisessä käytettyjä kriteerejä tarkastellaan viiden pohjoiseurooppalaisen arvotusmetodin osalta, joista valitaan parhaiten tieympäristöihin soveltuvat kriteerit. Näitä kriteerejä sovelletaan arvottamaan 24 Uudenmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävintä tietä. Tämä otanta toimii perustana, työssä kohteeksi valitun Tuusulan Kirkkotien ja Rantatien alueen, tarkemmalle arvottamiselle. Kirkkotien ja Rantatien aluetta kehitetään työssä tehtyjen arvotusten ja analyysien pohjalta, keskittyen erityisesti heikointen säilyneisiin osioihin. Alueen viherverkostoa kehitetään kevyeen liikenteeseen ja virkistysreitistöihin keskittyen, samalla tukien alueelle merkittävää luontoja kulttuurimatkailua. Minno-hankkeen asiantuntijat arvioivat Rantatien olevan yksi Etelä-Suomen kiinnostavimmista matkailukohteista. Tarve alueen kulttuuri- ja luontoarvojen tarkastelulle on ajankohtaista kehitteillä olevan uuden yleiskaavan sekä pääkaupunkiseudulle kohdistuvien kasvupaineiden tähden. Myös maakuntakaavassa valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi huomioitu Tuusulanjärven alue on vaarassa menettää omaleimaisuuttaan läheisen Hyrylän kuntakeskuksen laajentuessa voimakkaasti. Työhön kuuluvassa suunnitelmassa määritellään selkeä raja tiiviin kasvualueen sekä avoimen kulttuuriympäristön välille, mitä noudattaen Kirkkotie ja Rantatie yhdistetään toiminnallisesti yhtenäiseksi alueeksi. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät tieosiot yhdistetään ja niiden varrella sijaitsevien viheralueiden yhteyksiä selkeytetään ja lisätään. Alueen elävyyden lisäämiseksi kevyt liikenne ja alueen virkistys- ja kulttuuritoiminnot ohjataan reitin varrelle minkä lisäksi toimintoja hieman lisätään. Vesistön korostamiseksi myös Tuusulanjärven rannalla kulkevia reittejä yhdistetään ja parannetaan. Suunnitelma tukee suhteellisen kevyin ja kustannustehokkain toimin alueella jo olevien lukuisten paikallisten museoiden, gallerioiden, ravintoloiden sekä muiden virkistys- ja kulttuurialan toimijoiden toimintaa. Näin Rantatien alueen arvokasta kulttuuriympäristöä ei pelkästään säilytetä – vaan myös aktiivisesti parannetaan se kehittyväksi osaksi Tuusulan kuntaa.

The number of surroundings valued as significant cultural heritage sites has significantly risen over the last century. These sites have gained increased attention in land-use legislation and planning. As the number of historically significant sites starts to cover an ever larger proportion of our living space, we must more carefully begin to consider what should be protected and how these decisions should be made. This thesis describes the historic development of heritage protection and compares the criteria and evaluation methods used for evaluating cultural heritage in five different Northern European countries in order to determine the qualitative criteria best suited for evaluating historically significant road surroundings. The criteria determined include the most important qualities of cultural historically significant surroundings - as well as those qualities that can be most influenced by spatial planning. These criteria are then applied to rank the 24 most significant historic roads in the Uusimaa region. This sample serves as a basis for comparison to more deeply evaluate the site selected for further study in this thesis: - the area around Kirkkotie and Rantatie in the City of Tuusula. In this thesis, the Kirkkotie and Rantatie roadside area is developed based on evaluations and analyses carried out in the thesis, focusing on the more poorly evaluated parts of the roads. The green network of the site is developed by targeting the needs of pedestrians and cyclists, improving recreational routes and improving the opportunities for cultural tourism. All of which are already form an important part of the Tuusulanjärvi area. The need to evaluate the area’s nature and historic values is a current interest because of on-going preparation for a new Tuusula master plan as well as the pressures of densification in the metropolitan region. The area surrounding Tuusulanjärvi, which has been earlier recognized in the regional plan as a significant national heritage site, is in danger of losing its unique character due to rapid expansion of the nearby municipal centre of Hyrylä. The plan proposed in this thesis defines a clear boundary between the dense growth area and the open cultural historic landscape by combining the cultural historic sections of the Kirkkotie and Rantatie roads to form a uniformly functioning area. To increase the area’s liveliness pedestrians and cyclists are directed alongside the historic roads together with all the areas recreation and culture activities. To highlight the connection with Tuusulanjärvi -lake existing lakeside pathways are connected and improved. As a whole the plan strives to use relatively light and inexpensive methods to support the vast number of existing local actors including artists, galleries, museums, restaurants and other parties organising recreational and cultural activities. Thereby conserving the significant heritage area as a developing part of the municipality’s past and future.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Honkanen, Asko
Keywords
kulttuurihistoriallinen arvo, maisema-arvo, tieympäristö, kulttuuriympäristö, Tuusula, Rantatie
Other note
Citation