Low-cost country manufacturing of material handling equipment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
en
Pages
75
Series
Abstract
This thesis evaluated the possibilities to manufacture material handling equipment in low-cost countries. Purpose of this study was to find out whether it would be profitable to outsource manufacturing into low-cost-countries. The thesis was done from a viewpoint of global technology and equipment manufacturing company. This thesis consists of literature review, data and information collection and price quotations from existing manufacturing networks and low-cost country suppliers. Literature review consists of theories and previous studies about subjects related to procurement, outsourcing and total cost calculations. Data and information was gathered in order to get real-life figures and experiences from seasoned sourcing and manufacturing experts. Total cost calculations were based on the quotations received for real items and products. The most notable result was that the price of manufactured items can be a lot cheaper sourced from low-cost countries compared to same items' manufacturing costs in Finland. The price difference is mainly due to low labour costs in the low-cost countries. The cost gap narrows when other costs related to manufacturing are taken into consideration, but it can still be significantly more cost-effective to source these items from low-cost countries. In order to successfully operate in low-cost countries many risks need to be noticed. The most Significant risks relate to protection of intellectual property rights and sustaining the wanted quality of products. It is also necessary to make careful preparations in order to successfully operate in low-cost countries.

Tässä työssä arvioitiin mahdollisuuksia materiaalinkäsittelylaitteiden valmistamiseen edullisemman hintatason maissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää olisiko kannattavaa ulkoistaa valmistus edullisemman hintatason maihin. Työ tehtiin kansainvälisen laitevalmistus- ja teknologiayrityksen näkökulmasta. Työ koostuu kirjallisuusselvityksestä, tiedon ja aineiston keruusta ja tarjouksista, jotka saatiin sekä olemassa olevilta toimittajilta että uusilta edullisemman hintatason maan toimittajilta. Kirjallisuusselvitys koostuu teorioista ja aikaisemmista tutkimuksista jotka koskettavat ostotoimintaa, ulkoistamista ja kokonaiskustannuslaskentaa. Tietoa ja aineistoa kerättiin, jotta saataisiin tosielämän lukuja ja kokemuksia kokeneilta hankintatoimen ja valmistuksen asiantuntijoilta. Kokonaiskustannuslaskelmat perustuvat todellisista nimikkeistä ja tuotteista saatuihin tarjouksiin. Työn huomattavin tulos oli, että valmistettavien nimikkeiden hinta voi olla huomattavasti pienempi, kun ne hankitaan edullisemman hintatason maista, verrattuna samojen nimikkeiden valmistuskustannuksiin Suomessa. Kustannusero selittyy suurimmalta osin edullisemman hintatason maiden pienemmistä työntekijäkustannuksista. Kustannusero pienenee, kun muut valmistukseen liittyvät kustannukset otetaan huomioon, mutta nimikkeiden hankinta edullisemman hintatason maista voi silti olla erittäin kannattavaa. Onnistuneen toiminnan edellytys edullisemman hintatason maissa on riskien huomioonottaminen. Suurimmat riskit liittyvät tuotteiden immateriaalioikeuksien suojaamiseen ja halutun laatutason säilyttämiseen. Onnistunut toiminta edullisemman hintatason maissa edellyttää myös huolellisia valmisteluja.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Koskimaa, Jarmo
Keywords
low-cost country, edullisemman hintatason maat, LCC, valmistus, manufacturing, ulkoistaminen, outsourcing
Other note
Citation