Skills Needs in the Energy Sector in 2015

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
70+7
Series
Abstract
Tässä työssä on pyritty selvittämään, minkälaisia osaamistarpeita energia-ala tulee kohtaamaan seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Tavoitteena on tuottaa tietoa työn toimeksiantajan, Energiateollisuus ry:n koulutustoimikunnan, tarpeisiin sen toiminnan tehostamiseksi ja painopisteiden määrittämiseksi. Tiedon välittäminen opetussektorille auttaa kehittämään alan koulutusta paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Lisäksi tieto palvelee energia-alan yrityksiä henkilöstösuunnittelun apuvälineenä. Taustaksi osaamistarpeiden käsittelylle on ensin käyty läpi sähkömarkkinoiden lähihistoriaa ja muuttumista staattisesta monopolialasta dynaamiseksi, kilpailluksi alaksi. Sitten esitellään energia-alan henkilöstöä tilastotietojen valossa koko alan tasolla sekä energia-alaa tukevaa koulutusta. Eri toimialoja ja niiden erityispiirteitä käydään läpi omassa luvussaan ennen tutkimuksen tuloksia käsittelevää osaa. Osaamistarpeita käsitellään toimialoittain, eli sähkön ja lämmön tuotannon, sähköverkkotoiminnan sekä sähkökaupan näkökulmista. Muutostekijöiden vaikutukset painottuvat toimi- aloilla eri tavoin. Tutkimuksen tulokset perustuvat ennen kaikkea eri toimialojen asiantuntijaedustajien koottuihin näkemyksiin kunkin toimialan kehityssuunnista ja siitä, miten kehitys konkretisoituu osaamistarpeina. Ensin kerättiin taustatietoa avoimin teemahaastatteluin. Näiden perusteella päätettiin tehdä syventävä kysely jakeluverkkoyhtiöille. Kaikkien toimialojen osaamistarpeita käsiteltiin erityisessä workshop-tilaisuudessa. Osaamistarpeilla on kaksi suurta linjaa: vanha ja uusi osaaminen. Väestön ikääntyminen aiheuttaa energia-alalla lähivuosina suuren luonnollisen poistuman, jonka korvaamiseen tarvitaan uutta työvoimaa. Erityisesti työntekijätason tehtävien eli alan perustoimintojen osaamisen suhteen tämä tulee olemaan haaste yhtiöille, jotka kilpailevat muiden alojen kanssa niukkenevasta työvoimasta. Tässä työssäoppimisen ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen on avainasemassa. Lisäksi alan imagon parantamiseen täytyy panostaa. Uudet osaamistarpeet liittyvät sähkömarkkinoiden avautumiseen. Pelkkä insinööriosaaminen ei enää riitä, vaan yhtiöt tarvitsevat erityisesti kaupallista ja tietoteknistä osaamista sekä asiakaspalvelutaitoja menestyäkseen vapailla markkinoilla. Lisäksi alan rakenteiden kehittyminen kohti verkottunutta yhteistyömallia vaatii yhtiöiltä esimerkiksi palvelujen oston osaamista ja monitoimijaympäristön hallintaa.
Description
Supervisor
Pirilä, Pekka
Thesis advisor
Peltonen, Heli
Keywords
Other note
Citation