Televerkon verkkotietojärjestelmän määrittely ja käyttöönotto

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
77 s. + liitt. 8
Series
Abstract
Tässä työssä tutkitaan televerkon verkkotietojärjestelmää koskevia ongelmia ja niiden ratkaisuja sekä arvioidaan verkkotietojärjestelmähankkeen onnistumista käytännössä. Tarkoituksena on tutkia miksi Corenet Oy:n verkkotietojärjestelmä tulisi vaihtaa uuteen, mitä uudelta järjestelmältä vaaditaan ja miten käyttöönotto todetaan onnistuneeksi. Työ on tapaustutkimus, jossa ensimmäiseksi määritellään Corenetin vanhan verkkotietojärjestelmän ongelmat. Tämän jälkeen esitetään uutta järjestelmää koskevat vaatimusmäärittelyt ja tuotevalinta. Erilaisia käyttöönottostrategioita vertaillaan, joista valitaan strategia käyttöönottoon. Käyttöönoton jälkeen mitataan uuden järjestelmän paremmuutta yleisestä BSC-mallista kehitetyillä mittareilla. Järjestelmiä vertaillaan käytettävyystestin avulla, jonka vanhan ja uuden järjestelmän käyttäjät tekevät. Testituloksista johdetaan mittarien tulokset, jotka esitetään järjestelmävertailun ja taulukon muodoissa. Työn tulokset osoittavat, että yleistä BSC-mallia voidaan soveltaa järjestelmän paremmuutta ja eroavaisuuksia mittaaviin mittareihin. Lisäksi työssä osoitetaan verkkotietojärjestelmien tiukat ominaisuusvaatimukset televerkko-operaattorin käyttöympäristössä.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Kokkola, Timo
Keywords
network inventory system, verkkotietojärjestelmä, geographical information system, paikkatietojärjestelmä, adoption strategies, BSC, defining, käyttöönottostrategia, system meters, määrittely, järjestelmämittarit
Other note
Citation