Tilaaja-tuottaja -yhteistyö kilpailutetussa bussiliikenteessä pääkaupunkiseudulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
80 s. + liitt. 2
Series
Abstract
Tilaaja-tuottaja -yhteistyön kehittäminen on eräs keskeinen haaste joukkoliikenteen uudelle 1.1.2010 toimintansa aloittaneelle suunnitteluorganisaatiolle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL). Tässä työssä tarkastellaan HSL -alueen tilaaja-tuottaja -yhteistyökäytäntöjä ja kerätään niistä saatuja kokemuksia muun muassa asiantuntijahaastattelujen ja -työpajan avulla. Erityistä huomiota työssä kiinnitetään HSL:n liikennepalvelut -osaston sekä linjasto- ja aikataulusuunnitteluryhmän yhteistyöhön liikennöitsijöiden kanssa. Liikennöinnin hyvään laatuun tähtäävään yhteistyöhön etsitään uusia ideoita kartoittamalla kilpailutuksen nykykäytäntöjen lisäksi myös muualla Euroopassa käytössä olevia menetelmiä. HSL:n alkutaipaleella tilaaja-tuottaja -yhteistyö toteutetaan HKL:n ja YTV:n menetelmin. Nykyistä yhteistyötä tarkasteltaessa ilmenee, että käytettävät menetelmät ovat toimivia, mutta kehitettävääkin löytyy. Keväällä 2010 valmistellaan HSL:n toimesta uusia kilpailuttamissääntöjä ja sopimuksia, joiden laatimiseen myös liikennöitsijät osallistuvat. Sopimukset määrittelevät sekä tilaajan että tuottajan vastuut ja velvollisuudet. Sopimusvapaus puolestaan mahdollistaa yhteistyön sisällytettäväksi osaksi sopimusta, jos osapuolet niin haluavat. Hyvän yhteistyön edellytyksenä onkin toimiva molempia osapuolia tyydyttävä sopimus. Myös molemminpuolinen luottamus on tärkeää, sillä se mahdollistaa joustavuuden, jota tarvitaan erityisesti äkillisten liikenteen poikkeustilanteiden järjestämisessä. Tilaaja-tuottaja -yhteistyön haasteena on kilpailutuksesta johtuva liikennöitsijöiden kilpailuasetelma. Lisäksi jo lainsäädännössä määritellään, että yhteistyön on oltava avointa, eikä ketään tuottajaa saa syrjiä tai suosia. Erityisesti edellä mainituista tekijöistä johtuen, yhteistyön järjestäminen ei ole yksinkertaista monen erikokoisen tuottajatahon kanssa. Toimivimmaksi yhteistyömenetelmäksi todettiin liikennöitsijäkohtaiset tapaamiset, joissa kaikki liikennöitsijät saavat oman äänensä kuuluville. Itse tapaamisten tulee olla aitoja vuorovaikutustilaisuuksia, ja ne tulee ajoittaa prosesseihin niin, että mielipiteiden huomiointi on aikataulullisesti mahdollista. Näin varmistetaan, että tuottajapuolella säilyy mielenkiinto osallistua ja vaikuttaa asioihin jatkossakin.

Purchaser-provider cooperation is a key challenge for the new public transport planning organisation, HSL (Helsinki Region Transport), which has taken care of public transport in the Helsinki region from 1.1.2010. This study focuses on purchaser-provider cooperation practices in the HSL area and gathers user experiences by expert interviews and a workshop, among other things. The study pays special attention to the cooperation between HSL's Transport Services Department, Route & Timetable Planning Group and bus operators. The study searches new ideas for cooperation aiming to good bus service quality by studying prevailing bus tendering practices in the Helsinki region as well as methods used elsewhere in Europe. In the beginning of HSL's operation, purchaser-provider cooperation is handled with methods used by Helsinki City Transport and YTV Helsinki Metropolitan Area Council. The review of present cooperation shows that the used practices are functioning, but there is still room for improvement. In spring 2010 HSL will create new rules for tendering and contracts, together with the bus operators. Contracts will define purchasers and providers responsibilities and duties. Freedom of contract enables the inclusion of cooperation to contracts, if it is what both sides want. Good cooperation necessitates a viable contract that satisfies both sides. Equally important is trust, which enables flexibility needed especially in organizing unexpected traffic situations. The competitive position among bus operators caused by tendering poses a challenge for the purchaser-provider cooperation, moreover the legislation specifies that cooperation must be open and no operator should be discriminated or preferred. Due to the things mentioned above, it is not easy to organize cooperation with many operators of different sizes. It was found out, that the most functioning cooperation method was meeting bus operators one by one. This allows all operators to be heard. The meetings should be genuine interaction situations, and they should be timed in the processes so that there is time to consider opinions that have come up in the meetings, in order to make sure that the operators' interest in participation and contribution continue also in the future.
Description
Supervisor
Ernvall, Timo
Thesis advisor
Mäkinen, Reijo
Keywords
kilpailutus, tilaaja-tuottaja -yhteistyö, tendering, purchaser-provider cooperation
Other note
Citation