Porajumbon tiedonkeruujärjestelmän hyödyntäminen porarin ammattitaidon kehittämisessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-02-24
Department
Major/Subject
Georakentaminen
Mcode
R3003
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
68+4
Series
Abstract
Tämän työn tavoitteet oli selvittää porajumbon keräämän poraus- ja MWD tiedon hyödyntämismahdollisuudet porarin ammattitaidon kehittämiseksi, sekä tuottaa poraus- ja MWD tietoa hyödyntävä raportointijärjestelmä porarin ammattitaidon kehittämisen tueksi. Työn pohjana käytettiin Sandvikin DT1130i porajumboa, sekä Sandvikin iSure projektinhallinta- ja tiedonanalysointiohjelmistoa. Poraustapahtumien poraus- ja MWD-tieto oli käytettävissä viidellä tavalla. Erot muodostuivat tiedon määrästä, sekä sen esittämiseen tarvittavasta ohjelmistosta. Valmiiden raporttien vaihtoehdot olivat iSuren käyttöliittymä sekä tekstinkäsittelyohjelmissa avattavat raportit. Taulukkolaskentatiedostojen, IREDES standardin sekä jumbon tuottamien tiedostojen käyttämiseksi tietoa piti käsitellä ennen tulkintaa. Taulukkolaskentaohjelmassa tiedonkäsittely on liian työlästä ilman ohjelmointia. Muiden vaihtoehtojen toteutukset perustuivat ohjelmointiin. Vaihtoehdoista soveltuvimmiksi osoittautuivat taulukkolaskenta ja IREDES standardin tiedostot. Muut vaihtoehdot hylättiin soveltumattomina tämän työn tarkoituksiin. Ensimmäiseksi kehitettiin taulukkolaskentaohjelmassa toimivaa raportointijärjestelmää. Vaihtoehdon jatkokehittämisestä luovuttiin tiedostorakenteen kankeuden vuoksi. Kehitystyössä hankitut kokemukset hyödynnettiin IREDES standardin tiedostoja varten tuotetun raportointijärjestelmän luonnissa. Tuotettu raportointijärjestelmä sisältää porarin tehokkuuden kehittymistä esittävän kuvaajan, kallioperän kuvailemista kehittävän kolmivaiheisen oppimistyökalun, porareiät ja porausjärjestyksen sisältävän porauskaavion sekä katkon reikäkohtaisia tietoja. Jumbon keräämä poraus- ja MWD-tieto soveltuvat porarin ammattitaidon kehittämiseen. Tietojen hyödyntäminen vaatii työkalun, jolla esittää tarvittavat tiedot ytimekkäästi ja selkeästi. Tässä työssä tuotettu raportointijärjestelmä on toimiva esimerkki poraus- ja MWD tiedon hyödyntämisestä porarin ammattitaidon kehittämiseksi.

The goals of this study were to find out what options exist for utilising drilling and MWD data collected by a drilling jumbo and to create a reporting system that would use the collected data. All the data used in this study were collected from Sandvik´s DTi1130 jumbo and iSure project management and analysis program. The collected MWD data was available for use in five different ways. The differences of use varied between the amount of information available and the program needed to present the information. Alternatives based on readymade reports were the iSure applications user interface and reports in word processing programs. Spreadsheet, the IREDES standard- and files created by the drilling jumbo need to be processed before they can be interpreted. Analysis of information in spreadsheet programs is too troublesome without programming. All other options were based on programming purpose made programs. The most suitable means of use for the gathered information proved to be the spreadsheet and IREDES standard files. Other options were discarded as unsuitable for use in this study. The first attempt of developing a reporting system was done in a spreadsheet program. Due to inflexibility issues further development of this option was discarded. Experiences gathered in the development progress were used when developing the option using the IREDES standard files. The produced reporting system includes a graph showing the development of efficiency of the driller, a three face learning tool for describing of the rock, a drilling plan illustrating drill holes and drilling order, and information of the round. Drilling and MWD data gathered by the jumbo are suitable for developing the skills of a professional driller. Use of the information demands a tool to exhibit all the information in a short and clear way. The reporting system created in this thesis is an working example of how to use drilling and MWD information to develop the skills of a professional driller.
Description
Supervisor
Rinne, Mikael
Thesis advisor
Halonen, Jukka
Keywords
porari, päältä iskevä porakone, porajumbo, raportointijärjestelmä, MWD, driller, top hammer drill, jumbo, report system, MWD
Other note
Citation