Kolme syyryhmää strategisten tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien keskeytymiselle toteutusvaiheessa- Case Orion: Miksi alkuperälääketutkimus keskeytyy toteutusvaiheessa?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
101
Series
Abstract
Tämän tutkielman tarkoituksena on etsiä syitä siihen, miksi strateginen tutkimus- ja tuotekehitysinvestointi keskeytyy toteutusvaiheessa. Tutkielma, etenkin sen empiirinen osuus, painottuu lääkealalla suoritettavaan alkuperälääketutkimukseen, joka on osaltaan jaettu kolmeen toteutusvaiheeseen. Investoinnin keskeytymiseen johtavien syiden tarkastelu aloitetaan sillä, mitä epäonnistuneella investoinnilla tarkoitetaan. Sitten kuvataan tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeihin liittyviä ongelmia ja epävarmuustekijöitä, jonka jälkeen tarkastellaan taloudellisia tekijöitä investoinnin keskeytymisessä. Tämän jälkeen esitellään aiemmin tutkittuja toteutusvirheitä. Edellä mainittujen seikkojen pohjalta muodostetaan kolmen syyryhmän kehikko, jolla selitetään tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien keskeytymistä toteutusvaiheessa. Syyryhmät ovat: I) toimintaympäristölähtöiset syyt, II) kehitettävään tuotteeseen ja henkilöstön osaamiseen ja asiantuntijuuteen liittyvät syyt sekä III) taloudelliset syyt. Tutkielma on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Laadullisella lähestymistavalla pystytään hyvin kuvaamaan ja ymmärtämään alkuperälääketutkimuksen keskeytymiseen johtaneita syitä sekä antamaan näille teoreettisesti mielekäs tulkinta. Tutkimusaineisto muodostuu seitsemästä teemahaastattelusta sekä neljästä strukturoidusta lomakehaastattelusta, jotka on suoritettu keskisuuressa eurooppalaisessa lääkealan yrityksessä, Orion Oyj:ssä. Tutkielman empiirinen osa jakaantuu varhaiseen tutkimusvaiheeseen, Faasi I ja II-vaiheeseen sekä Faasi III-vaiheeseen. Kukin kolmesta toteutusvaiheesta käydään läpi teoriaosassa esitettyjen syyryhmien pohjalta. Tutkimuksessa yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että syyryhmäjako ei sellaisenaan selitä tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien keskeytymistä toteutusvaiheessa, vaan sen sijaan yksittäinen syy muodostuu usein merkittävimmäksi keskeyttämistekijäksi. Alkuperälääketutkimus keskeytyykin jokaisessa toteutusvaiheessa poikkeuksetta kehitettävästä lääkeaineesta paljastuviin ongelmiin. Ylipäätään syiden vaikuttavuus riippui hieman toteutusvaiheesta. Jatkotutkimusaiheiksi nousivat eri toimialoilla toimivien yritysten sekä useamman erikokoisen lääkealan yrityksen vertailu investointien keskeytymisessä. Myös investoinnin toteutusvaiheen tutkiminen itsessään nähtiin hedelmällisenä jatkotutkimusaiheena.
Description
Keywords
strateginen investointi, tutkimus- ja tuotekehitysinvestointi, investoinnin toteutusvaihe, investoinnin keskeytyminen toteutusvaiheessa, kolme syyryhmää, alkuperälääketutkimus
Other note
Citation