Acceleration of disciplinary convergence in data, design and business consulting: Case Solita Oy

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Collaborative and Industrial Design
Language
en
Pages
119
Series
Abstract
This thesis examines the role and actualisation of disciplinary convergence in data, design and business consulting and tries to understand how consultancies can accelerate disciplinary boundaries crossing deep collaboration, namely disciplinary convergence. Literature review and qualitative research activities at the case study consultancy Solita Oy unveil that the actualisation of disciplinary convergence requires intention and taking responsibility for the change at different levels: leadership, organisational structures, employees, and ways of working. Moreover, the thesis defines objectives and practices for accelerating disciplinary convergence and a framework for measuring the maturity of disciplinary boundaries crossing collaboration in expert organisations. The Disciplinary Convergence Maturity Index (DCMI) concludes the qualitative research outcomes in an actionable and usable format. The index can be used to measure organisational maturity, discover maturity gaps, and give direction on how to increase disciplinary convergence. At the end of the thesis, there are three strategic suggestions that challenge some formulations of consultancies and unleash disciplinary convergence’s full potential. The strategic suggestions are to 1. Form disciplinary diverse teams around a shared goal 2. Form experts in industry domains, and 3. Formulating a new role, ‘Bridgers.’

Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan tieteenalojen lähentymisen roolia ja toteutumista datan, muotoilun ja liikkeenjohdon konsultoinnissa ja pyritään ymmärtämään, miten asiantuntijaorganisaatioissa voidaan edistää syvää poikkitieteellistä yhteistyötä, joka ylittää tieteenalojen rajat. Kirjallisuuskatsaus ja kvalitatiivinen tutkimus tutkimuskohteena olevassa konsulttitoimistossa Solita Oy:ssä paljastavat, että tieteenalojen konvergenssin toteutuminen edellyttää aikomusta ja vastuun ottamista muutoksesta eri tasoilla: johtamisessa, organisaatiorakenteissa, työntekijöissä ja toimintatavoissa. Lisäksi tutkimus määrittää tavoitteita ja käytäntöjä tieteenalojen lähentymisen kiihdyttämiseksi datan, muotoilun ja liikkeenjohdon konsultoinnissa sekä konvergenssin kypsyyden mittaamisen työkalun, DCM indeksin. Laadullisen tutkielman tulokset esitellään toimintaan innostavassa muodossa Disciplinary Convergence Maturity -indeksinä (DCMI), jolla voidaan mitata organisaation tieteenalojen lähentymisen kypsyyttä, havaita puutteita ja ohjata organisaation kehitystä oikeaan suuntaan. Tutkielman lopussa esitellään kolme strategista ehdotuksta kuinka kiihdyttää tieteenalojen lähentymistä yrityksessä. Toimintaehdotukset ovat 1. Muodostetaan tieteenalojen välisiä tiimejä yhteisen tavoitteen ympärille. 2. Muodostetaan tieteenalojen välisiä tiimejä yhteisen toimialan ympärille. Muodostetaan toimialojen asiantuntijoita ja 3. Muodostetaan uusi rooli "Bridgers" (sillanrakentajat).
Description
Supervisor
Keinonen, Turkka
Thesis advisor
Keinonen, Turkka
Keywords
disciplinary convergence, innovation strategy, boundary work, organisational maturity measurements, strategic design, employee experience
Other note
Citation