Dominant designs in complex technological systems - A longitudinal case study of a telecom company 1980-2010

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2015-05-15
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
328
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 49/2015
Abstract
The different processes used to innovate and produce successful products and services for companies and define service and even industry architectures ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–dominant designs— have received significant scholarly interest. This study sheds light on this process to understand the evolutionary character of dominant designs within complex technological systems.  To do so, it provides longitudinal empirical study of a telecommunications industry and the Nordic case company Sonera from 1980-2010. The units of analysis are Sonera's major businesses, products and strategy that intertwine with industry. To understand the evolution of dominant designs in complex technological systems, theoretical discussion, the management and sociology of technology, an economics perspective, and dynamic capabilities are utilized. The findings identify the key sources of innovation and the processes that drive managers in a multi-product firm to manage its dominant designs successfully. The findings indicate that the likely sources of innovation (and their variations) lead to the rejection of old dominant designs and the emergence of new ones. A key finding is that these sources of innovation produce a shift to a customer/market orientation from a R&D and science orientation as the industry evolves into a more open and horizontal market form. At the same time, the role of the incumbent multi-product firm diminishes, and that of vendors and niche players strengthens. Moreover, the research identifies the most important building blocks that can lead to the successful creation of a new dominant design.  Evidence of change in the relative roles or contributions of various building blocks was seen, depending on the overall life-cycle evolution of the industry and the specific organization. Finally, the role and nature of  firm's products as complex technological systems for shaping the process and outcomes related to dominant designs was seen as important. Instead, new dominant designs emerge in systems characterized by industry convergence when the new technology aligns with the capabilities and incentives of the receiving unit. This study is a rare example of extensive longitudinal data being analyzed both at the company and an industry level in strategic marketing studies. The study thus contributes by creating a framework for the adaptation of dominant designs. The integration of dynamic capabilities, sensing, seizing, and transformation framework to ongoing industry evolution is especially valuable.

Erityyppiset innovaatioprosessit jotka tuottavat menestyksekkäitä tuotteita ja palveluita yrityksissä, jopa määrittelevät palvelu ja toimiala-arkkitehtuureja – dominant designeja- ovat herättäneet tutkimuksellista kiinnostusta. Tämä tutkimus valaisee tätä innovaatioprosessia jotta ymmärrys dominant designeista kompleksisten teknologisten systeemien kontekstissa lisääntyy. Tutkimus on historiallinen empiirinen kuvaus telekommunikaatiotoimialasta ja kohdeyritys Sonerasta, Pohjoismaisesta telealan yrityksestä, ajanjaksolla 1980-2010. Analyysikohteet ovat Soneran merkittävimmät liiketoiminnat, tuotteet ja strategia jotka muokkaantuvat vuorovaikutuksessa toimialaevoluution kanssa. Jotta evoluutiota voidaan ymmärtää kompleksisissa teknologisissa systeemeissä seuraavat teoreettiset keskustelut on valittu keskeisiksi: teknologian johtaminen ja sosiologia, taloustieteellinen näkökulma sekä dynaamiset kyvykkyydet. Tutkimuksen löydökset paikallistavat innovaatioiden päälähteet ja prosessit, jotka mahdollistavat yrityksen johdolle dominant designien menestyksekkään hallinnan. Muuttuvat innovaatioiden lähteet ajavat yritykset hylkäämään vanhat dominant designit ja kehittämään uudet. Avainlöydös on että innovaatioiden lähteet muuttuvat asiakas- /markkinaorientointuneiksi tutkimus- ja tiedelähtöisestä samalla kun toimiala kehittyy avoimemmaksi ja horisontaaliseksi. Samaan aikaan vakiintuneen monituoteyrityksen rooli vähenee ja toimittajien/alihankkijoiden sekä 'markkinarakoyritysten (niche)' rooli kasvaa. Lisäksi, tutkimus paikallistaa tärkeimmät tekijät/rakennuspalikat jotka voivat johtaa menestyksekkääseen dominant designin luontiin. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi että dominant design rakennuspalikoiden suhteellinen rooli ja vaikutus muuttui toimialan ja yrityksen evoluutiosta johtuen. Lopuksi, dominant designien systeeminen luonne vaikutti innovaatioprosessiin ja lopputuloksiin. Sen sijaan että puhuttaisiin vain yhden tuotteen luonnista, tulee ottaa huomioon toimialan konvergenssi, joka mahdollistaa uuden teknologian omaksumisen ja kaupallistamisen yli teknologisten raja-aitojen. Tämä tutkimus on harvinainen esimerkki laajamittaisesta pitkittäisestä datan analysoinnista yrityksen ja toimialan tasolla strategisen markkinoinnin tutkimusalalla. Tutkimus edistää innovaatioprosessin ymmärrystä luomalla viitekehyksen dominant designien omaksumiseen. Erityisesti dynaamisten kyvykkyyksien integraatio (sensing, seizing, transforming) toimialan evoluutioon on arvokasta.
Description
Supervising professor
Tikkanen, Henrikki, Prof., Aalto University, Department of Marketing, Finland
Keywords
dominant design, evolution, innovation, complex technological systems, dynamic capabilities, historical research, telecommunications, dominant design, evoluutio, innovaatio, kompleksinen teknologinen systeemi, dynaamiset kyvykkyydet, historiallinen tutkimus, telekommunikaatio
Other note
Citation