Gathering user insights to drive the design of an airplane cabin for Northeast Asia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-01-23
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
47
Series
Abstract
Airbus has predicted that by 2034, there will be a demand for 32,600 new airplanes. Asian markets will cover most of this demand - over one third of the total demand over the course of the next 20 years. This forecasted high demand naturally interests many actors in the industry, especially airplane manufacturers. The number of Asian passengers is increasing all the time and their culture significantly deviates from Western culture. The cabin crew, more specifically, cabin crew who fly to Asia, was identified as an important reference group for this study. The cultural differences of Japanese and Chinese passengers and their habits were studied through interviews conducted with cabin crew. The interviewees were Finnish, Chinese and Japanese. The study consisted of eight one-on-one semi-structured interviews and one observation of a flight to Seoul, South-Korea. In addition, during the flight four shorter questionnaires were completed by the cabin crew. The interviews were based on various aspects of the FUCAM –project (Future Cabin for Asian Markets), such as groups of passengers, cultural differences, food and in-flight entertainment. The aim of this study was to identify the special features among Asian passengers and how these features should be taken into consideration for the construction of future airplane cabins. The interviewees contributed their own observations of the Asian passengers and gave their insights into how the passengers’ needs could be accommodated in a future cabin. The themes that stood out strongest and occurred most often were, for example, the increasing amount of Asian female passengers and their special needs, the etiquette of reclining the seat and the absence of a common language which caused communication problems. It was also surveyed whether the cabin crew had encountered any so-called lead users, i.e. those who have a special need for something and solve it by themselves before there is any commercial solution for it. These kinds of lead users were not identified which could have been because the cabin crew did not pay special attention to these people while they were working.

Airbus on ennustanut, että vuoteen 2034 mennessä kysyntä uusille lentokoneille maailmanlaajuisesti on 32,600. Aasian markkinat kattavat tästä suurimman osan, yli kolmanneksen kokonaiskysynnästä seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Tämä suuri kysyntä kiinnostaa luonnollisesti monia toimijoita, erityisesti lentokonevalmistajia. Aasialaisten matkustajien osuus kasvaa jatkuvasti ja heidän kulttuuri poikkeaa merkittävästi länsimaisesta. Työssä identifioitiin tärkeäksi referenssiryhmäksi matkustamohenkilökunta; purserit, lentoemännät ja stuertit, joiden tyypillinen reitti suuntautui Aasiaan. Haastateltavat olivat suomalaisia, kiinalaisia ja japanilaisia. Japanilaisten ja kiinalaisten matkustajien tapoja ja kulttuurieroja kartoitettiin matkustamohenkilökunnalle tehtyjen haastatteluiden perusteella. Aineisto koostui kahdeksasta kahdenkeskisistä teemahaastattelusta sekä yhdestä havainnointimatkasta Etelä-Korean Souliin. Matkan aikana tehtiin lisäksi neljä pienempää lomakehaastattelua matkustamohenkilökunnalle. Haastattelujen aiheet pohjautuivat FUCAM-projektin aiheisiin, kuten matkustajaryhmiin, kulttuurieroihin, ruokaan ja matkan aikana tarjolla oleviin viihdepalveluihin. Työn tavoitteena oli tunnistaa erityispiirteitä aasialaisissa matkustajissa sekä miten nämä piirteet tulisi huomioida matkustamoissa tulevaisuudessa. Haastateltavat kertoivat omista havainnoistaan aasialaisista matkustajista sekä antoivat näkemyksiä tulevaisuuden tarpeista lentokoneessa. Useimmin ja vahvimmin toistuvina teemoina nousivat esille mm. aasialaisten naismatkustajien kasvava määrä sekä heidän erityistarpeiden huomioiminen, penkin selkänojan laskua koskevat etiketit sekä kielitaidon puuttumisesta johtuvat kommunikaatio-ongelmat. Samalla kartoitettiin, mikäli matkustamohenkilökunta on tavannut matkustajien joukossa niin kutsuttuja edelläkäyttäjiä, eli matkustajia, jotka ovat ratkaisseet omat erityistarpeensa itse, ilman että siihen olisi vielä kaupallista ratkaisua. Tällaisia ei havaittu mikä voi johtua siitä, ettei matkustamohenkilökunta työnsä ohella ole erityisemmin kiinnittänyt huomiota kyseisiin henkilöihin.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Mäkinen, Samuli
Keywords
cabin design, lead user, FUCAM, cabin crew
Other note
Citation