Aineettoman tuntu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in New Media
Language
fi
Pages
70+1
Series
Abstract
Tässä opinnäytteessä tutkin taiteellisen työskentelyni materiaalisia vaikuttimia töissäni ilmenevän lian ja ylijäämän kautta. Menetelmänä on taiteellinen tutkimus ja tutkimusvälineinä on ollut keho, valokuva, liikkuva kuva ja likamateriaali. Opinnäytteeseen sisältyvä taiteellinen osuus koostuu teoskokonaisuudesta muodostuneesta näyttelystä, joka oli esillä Aalto Yliopiston Väreen V1-galleriassa 4.-11.2.2023. Teoksissa rinnastan kolmen eri työtehtäväni likamateriaalit toisiinsa saadakseni tietoa likamaterian vaikutuksesta työkäytäntöihini sekä digitaalisesta materiasta ja sen vaikutuksista taiteelliseen toimintaani. Kiinnittämällä huomiota töihini liittyviin materian periferioihin halusin tutkia niiden vaikuttavuutta. Likateoriaa avaavina lähteinä olen käyttänyt antropologi Mary Douglasin Puhtaus ja vaara: ritualistisen rajanvedon analyysi – teosta vuodelta 1966 ja filosofi Olli Lagerspetzin Lika – teosta vuodelta 2008. Teoreettiseksi näkökulmaksi taiteelliseen tutkimiseen valitsin uusmaterialismin, joka on huomattavassa roolissa nykytaiteen tutkimuksessa. Siihen päälähteeksi valikoitui Jane Bennettin Materian väre – teos vuodelta 2020, koska se on suhteellisen uusi ja yksi keskeisimpiä uusmaterialistista teoriaa käsittelevä teos. Peilaan teoksiani myös toisiin taiteilijoihin, teoksiin ja taiteelliseen ilmiöön. Lopuksi käsittelen aiheen mahdollisia tulevaisuuden suuntia konkreettisten teosten muodossa sekä pohdin Jussi Parikan medianatures-käsitteen yhdistämistä teorialähteeksi taiteelliseen tutkimiseen. Opinnäytteen lopputulemana on, että taiteellinen tutkimus on sopiva menetelmä monitahoisen ja monitieteisen ilmiön, kuten lian tutkimiseen, koska se tuo esiin sellaisia yhteyksiä ja tapoja, joita vain kokemuksellisen tiedonhankinnan tavalla voi saavuttaa. Uusmaterialistinen näkökulma sopii hyvin oman työn materiaalisuuksien arviointiin. Materiaalisuuksien syvempi ymmärtäminen auttaa luomaan uutta ja voi johtaa kestävämpiin työskentelytapoihin.

The thesis studies material effects in my artistic work through dirt and excess material. The used method is artistic research, and the mediums are performance, photography, moving image and dirt materials. The artistic part of the thesis consists of six artworks which were exhibited in the Aalto University V1-gallery February 4-11, 2023. By combining three different dirt materials of my jobs in the artworks my aim is to learn about digital material and the effects it has in my artistic work. By acknowledging the material periphery in my work, I wanted to research the impact they have to it. The main theory for dirt used are an anthropologist Mary Douglas’ book Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo from the year 1966 and a philosopher Olli Lagerspetz’ book Lika from the year 2008. For the artistic research I use theory of new materialism, which is in a big role in the research of contemporary art today. The main reference for it is Jane Bennetts’ Vibrant Matter from year 2020, because it is new, and one of the key works in new materialism theory. Works from other artists and artistic phenomenon in contemporary art are there to contextualise the artworks. In the end I explore future possibilities of actual artworks and I also consider Jussi Parikkas’ term medianatures to help theorising dirty matter in digital work. The main finding in this thesis is that artistic research is a valid method for studying such a versatile and cross-disciplinary phenomena as dirt is. The method shows certain connections and practices which one can only find by using experiential learning. Understanding materialities more deeply enhances creativity and can lead to more sustainable and profound workflows.
Description
Supervisor
Niinimäki, Matti
Thesis advisor
Beloff, Laura
Grönroos, Petronella
Keywords
lika, uusmaterialismi, taiteellinen tutkimus, digitaalinen materia, valokuvaus, performanssi, veistostaide, videotaide
Other note
Media files notes: Huono esitys - Poor Show Description: 4K-video ei ääntä, kesto 23 min 41 sek.
Citation