Characterization of Atomic Layer Deposited Thin Films: Conformality in High Aspect Ratio Pores and the Electrical Properties of Capacitors

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Licentiate thesis
Date
2014
Major/Subject
Mcode
S021Z
Degree programme
Language
en
Pages
87
Series
Abstract
In this work the characterization of atomic layer deposited (ALD) Al2O3, TiO2 and ZnO thin films is presented by introducing their conformality in high-aspect ratio pores and their electrical properties in capacitors, followed by the experimental results. In addition, a literature survey on thin films and ALD technology is presented. Trimethyl aluminium (TMA), titanium tetrachloride (TiCl4), diethyl zinc (DEZ) and water vapor (H2O) were used as precursors. The conformality of high aspect ratio pores was studied by deposition of Al2O3, TiO2 and ZnO films in closed and open end pores and analysis by using scanning electron microscope (SEM). The ALD deposition process was confirmed conformal in closed pores, but in open end pores the conformal deposition process was non-ideal. The electrical properties of Al2O3 and Al2O3-TiO2 laminates in planar capacitors were studied by deposition of the thin films as the dielectric layer in capacitors with varying deposition temperature, film thickness, surface area and TiO2 content in the laminate films. The results were analyzed by measuring the capacitance value, leakage current and breakdown strength of the planar capacitors. The higher deposition temperature increases growth rate and produces thicker films, which have lower capacitance values than thinner films. However, higher deposition temperature resulted in low leakage current. The smaller surface area of the capacitor resulted in low leakage current density. Laminates with low TiO2 content resulted in low leakage current. The key finding was that capacitors prepared with TiO2 in the dielectric thin film layer exhibited ability to short energetic peaks without irreversible failure. Also, low leakage current in ALD Al2O3 dielectric capacitors was achieved with use of relatively low deposition temperature.

Tässä työssä esitetään atomikerros ohutkalvokasvatus tekniikalla kasvatettujen Al2O3, TiO2 js ZnO kalvojen kasvun karakterisointi tutkimalla kokeellisesti konformaalista kalvon kasvua korkean aspektisuhteen huokosissa sekä kalvojen sähköiset ominaisuudet tasokondensaattoreissa. Lisäksi esitetään kirjallisuuskatsaus ohutkalvoista ja ALD tekniikasta. Tuloksissa esitetään kokeellisen osuuden havainnot. Lähtöaineina käytettiin trimetyyli alumiinia (TMA), titaani tetrakloridia (TiCl4), dietyyli sinkkiä (DEZ) ja vesihöyryä (H2O). Konformaalista kalvon kasvua tutkittiin kasvattamalla suljettujen ja avoimien korkean aspektisuhteen huokosten sisään Al2O3, TiO2 ja ZnO ohutkalvoja. Tuloksia tutkittiin skannaavalla elektronimikroskoopilla (SEM). Huomattiin, että suljettuissa huokosissa kalvon kasvu oli konformaalista, mutta avoimissa huokosissa kalvon kasvu oli epäideaalista. Tasokondensaattoreiden, joissa käytettiin Al2O3 ja Al2O3-TiO2 laminaatti ohutkalvoja sähköisiä ominaisuuksia tutkittiin kasvattamalla ohutkalvoja varioimalla prosessiparametreissa lämpötilaa ja kalvon paksuutta, kondensaattorin pinta-alaa sekä laminaattikalvoissa varioimalla TiO2 pitoisuutta. Tuloksia analysoitiin mittaamalla kondensaattorien kapasitanssi, vuotovirta sekä läpilyöntijännite. Korkea kasvatuslämpötila johti korkeampaan kasvunopeuteen ja siten paksumpaan kalvoon. Paksujen kalvojen kapasitanssi on pienempi kuin ohuilla kalvoilla. Kuitenkin, korkeampi kasvatuslämpötila johti alhaisempaan vuotovirran tiheyteen. Laminaattikalvot pienempi TiO2 pitoisuus johti alhaisempaan vuotovirran arvoon. Keskeinen havainto oli, että Al2O3-TiO2 laminaatilla valmistetut kondensaattorit kestivät peruuttamattomasti hajoamatta korkeita virran arvoja sekä alhaisen vuotovirran Al2O3 kondensaattoreita saavutettiin suhteellisen alhaisessa kasvatuslämpötilassa.
Description
Supervisor
Kuivalainen, Pekka
Thesis advisor
Franssila, Sami
Savin, Hele
Keywords
ALD-Al2O3 thin films, ALD-TiO2 thin films, ALD-ZnO thin films, nanolaminates, high aspect ratio pores, planar capacitors, 3D capacitors, ALD-Al2O3 ohutkalvot, ALD-TiO2 ohutkalvot, ALD-ZnO ohutkalvot, nanolaminaatit, korkean aspektisuhteen huokoset, tasokondensaattorit, 3D kondensaattorit
Other note
Citation