Improving Software Quality Assurance with Capability Maturity Model

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
en
Pages
83
Series
Abstract
Tämä diplomityö on tehty Professional Mobile Radio (PMR) divisioonalle, joka on osa Nokian Nokia Networks yksikköä. Työn tarkoituksena on kuvailla, analysoida ja parantaa PMR:n organisaatioon kuuluvan TETRA Switching Product Line (TSPL) tuotelinjan ohjelmistojen laadunvarmistusmallia. Toinen työn tarkoitus on kehittää mittausmalli katselmoinneille, jotta niitä voitaisiin paremmin ymmärtää ja hallita ja täten tehokkaammin suorittaa ohjelmistojen laadunvarmistustehtäviä. Nykyinen ohjelmistojen laadunvarmistusmalli on ollut PMR:n käytössä jo muutaman vuoden. Malli on kuitenkin kohdannut useita ongelmia ja kärsinyt tehottomuudesta. PMR on myös kehittynyt ja muuttunut monessa suhteessa vuosien aikana, mikä on luonut uusia vaatimuksia laadunvarmistusmallille. Laadunvarmistusmallin analysoinnin ja kehittämisen apuna käytetään Capability Maturity Model for Software (CMM) -kypsyysmallia. CMM on Software Engineering Institute (SEI) organisaation kehittämä malli, jonka avulla ohjelmistoprosesseja voidaan kehittää kypsemmiksi ja tehokkaammiksi. CMM:n on osoitettu Iyhentävän tuotekehityksen läpimenoaikaa, vähentävän kustannuksia ja parantavan laatua. CMM:stä on myös tullut ohjelmistojen prosessikehityksen teollisuusstandardi. Tämä työ kuvaa parannetun laadunvarmistusmallin niin tarkasti kuin mahdollista. Malli on jo ollut käytössä TSPL:ssä Iyhyen aikaa. Tähänastiset kokemukset on kuvattu tässä työssä. Katselmointien mittausmalli on kehitetty Goal-Question-Metric (GQM) metodin avulla. Mittausmalliin pohjautuvia mittauksia on tehty jo jonkin verran. Näiden mittausten analyysi ja johtopäätökset ovat myöskin liitetyt tähän työhön.
Description
Supervisor
Sulonen, Reijo
Thesis advisor
Vigren, Kari
Keywords
TETRA, TETRA, PMR, PMR, TSPL, TSPL, CMM, CMM, Capability Maturity Model, kypsyysmalli, SQA, SQA, software quality assurance, ohjelmistojen laadunvarmistus, review, katselmointi, inspection, GQM, GQM, Goal-Question-Metri
Other note
Citation