Software process improvement for ISO 17894 conformance

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2009
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 80
Series
Abstract
The modern sea vessels are huge and complex entities that include a large number of computerized systems. The entire commercial seafaring industry including the vessels and the systems onboard are controlled by a few global classification societies. Traditional classification process for the onboard systems is very heavy and extensive. This process has become unfeasible to apply for modern software based systems. The best known society Lloyds' Register has been involved in creating ISO 17894 standard which is offering a new viewpoint for the classifying process by moving the focus form the product quality to the assessment of the production process. In this study the current process of Eniram Ltd is first analyzed and then improved to achieve the conformance with ISO 17894. The most important software process improvement activity applied is the process modeling with simple methods. The additional activity performed during improvement is choosing and defining new practices to complement the existing process for ISO 17894 conformance. Maintaining agility of the software process has been high priority goal throughout the study. In general software processes are very active field of research especially when agile methods are used in industrialized and standardized environments. In this study the common viewpoint is confirmed that the agile methods are applicable for software production in standardized environment by using supporting practices for higher level project and product control. As a result of the study, the current process of Eniram Ltd is successfully improved so that ISO 17894 conformance can be assessed. The goal of using agile methods in standardization was not completely solved. Eniram Ltd considers the study to be a success since the software process is better modeled and most important areas for development are recognized.

Nykyaikaiset laivat ovat suuria ja monimutkaisia kokonaisuuksia, joissa on asennettuna suuri määrä tietokonepohjaisia järjestelmiä. Koko kauppamerenkulkua, laivoja ja niihin asennettuja järjestelmiä, valvoo muutama maailmanlaajuinen luokituslaitos. Perinteinen järjestelmien luokitus on erittäin raskas ja pitkäkestoinen prosessi. Tämän luokitusprosessin soveltamisesta nykyaikaisille tietokonepohjaisille järjestelmille onkin tullut käytännössä lähes mahdotonta. Alan tunnetuin laitos Lloyds' Register on ollut mukana luomassa ISO 17894 -standardia, joka tarjoaa luokitusprosessille uuden näkökulman siirtämällä prosessin tarkastelukohdetta tuotteiden laadusta tuotantoprosessin arvioimiseen. Tässä työssä analysoidaan suomalaisen Eniram Ltd:n ohjelmistoprosessia ja parannetaan sitä ISO 17894 vaatimusten täyttämiseksi. Tärkein työssä käytetty parannusmenetelmä on ohjelmistoprosessin yksinkertainen mallintaminen. Tämän lisäksi parannuksen yhteydessä on valittu ja määritelty uusia käytäntöjä täydentämään ohjelmistoprosessia ISO 17894 vaatimusten täyttämiseksi. Ohjelmistoprosessin ketteryyden säilyttäminen on ollut tärkeä tavoite työn jokaisessa vaiheessa. Yleisesti ohjelmistoprosessit ovat erittäin aktiivinen tutkimusalue, erityisesti käytettäessä ketteriä menetelmiä standardeihin perustuvassa teollisuustuotannossa. Tässä työssä on vahvistettu yleinen näkemys, jonka mukaan ketterät menetelmät soveltuvat myös standardoituihin ympäristöihin käyttämällä kehityksen tukena ylemmän tason tuote- ja projektihallinnan käytäntöjä. Työn lopputuloksena Eniram Ltd:n ohjelmistoprosessia on parannettu onnistuneesti niin, että sen yhdenmukaisuutta ISO 17894 -standardin kanssa on mahdollista dokumentoidusti arvioida varsinaisessa luokitusprosessissa. Asetettua tavoitetta ketterien menetelmien käytöstä standardoinnin yhteydessä ei ratkaista täydellisesti. Työ on Eniram Ltd:n mukaan onnistunut, sillä nykyinen prosessi on alkutilaan verrattuna mallinnettu paremmin ja tärkeimmät kehityskohteet on tunnistettu.
Description
Supervisor
Männistö, Tomi
Thesis advisor
Pyörre, Jussi
Keywords
ISO 17894, ISO 17894, software process improvement, ohjelmistoprosessin parantaminen, standardization, standardointi, agile methods, ketterät menetelmät
Other note
Citation