Digitalisaation vaikutus sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluihin – Tapaus Kaksineuvoinen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-05-09
Department
Major/Subject
Bioniikka
Mcode
S3006
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005)
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Tutkimuksessa havaittiin sosiaali- ja terveydenhuollon painopisteen olevan siirtymässä kohti ennaltaehkäiseviä ja omahoidollisia palveluita. Iäkkäiden hoidossa koti- ja omaishoidon suhteellista määrää pyritään kasvattamaan. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toteutuksessa digitaalisten ratkaisujen merkitys on suuri. Digitalisaation tärkeimmiksi hyödyiksi nousevat palveluiden tasalaatuisuuden sekä kustannustehokkuuden parantuminen. Lisäksi se mahdollistaa palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden paranemisen. Toisaalta riskinä on uudenlaisen epätasa-arvon lisääntyminen, jos digitalisaatiota ajetaan liian voimakkaasti. Merkittävimmät digitaalisten palvelujen kasvuun vaikuttavat tekijät ovat positiiviset asenteet muutosta kohtaan sekä mobiili- ja anturiteknologioiden yleistyminen. Suurin digitaalisten ratkaisujen yleistymistä hidastava tekijä on muutosvastarinta kansalaisten ja ammattilaisten keskuudessa. Tutkimuskohteessa, Kaksineuvoisen kuntayhtymässä, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen digitalisaatio oli tutkimushetkellä käynnistymisvaiheessa. Palveluryhmiksi, joissa digitalisaatiolla voidaan Kaksineuvoisissa saada suurimmat hyödyt, määriteltiin erityisryhmien kotona-asumista tukevat palvelut, erityisryhmien ympärivuorokautisen asumisen palvelut sekä ennaltaehkäisy- ja omahoitopalvelut. Internet-pohjaiset ratkaisut soveltuvat ennaltaehkäisyn ja omahoidon tueksi. Lisäksi niiden avulla voidaan parantaa kansalaisten ja ammattilaisten osaamista ja tietämystä. Etälääkäripalveluiden avulla voidaan parantaa asumispalvelujen laatua ja kustannustehokkuutta. Hyvinvointiteknologiajärjestelmien avulla voidaan parantaa kotona-asuvien ikäihmisten turvallisuutta ja havaita ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

The focus of social and health services is shifting towards preventive and self-care services. Emphasis of the future elderly care sector is within home care. Relatives are seen as a resource and family care is encouraged. Digital solutions will have a vital role in the future of this sector. The most significant benefits of the digitalization of the social and health care sector is the increase in the service homogeneity and cost efficiency. In addition, it enhances availability and accessibility of the services. On the other hand there is a risk for a new form of inequality, if digitalization is driven too aggressively. The most significant factors affecting the growth of digital services are positive attitudes towards the change, as well as the increase in mobile and sensor technologies. The biggest factor in the propagation of digital solutions is change resistance in citizens and professionals alike. For optimal benefits in cost-efficiency three service groups were selected for digitalization of case study Kaksineuvoinen’s social and health services. These service groups were 24-hour housing services and home services for elderly and disabled, as well as prevention and self-care. Internet-based solutions are well suited to support prevention and self-care and they also help to improve the skills and knowledge of citizens and professionals. Telemedicine can be used to improve the quality and cost-effectiveness of housing services, while technology systems can improve security of elderly home care and allow early detection of health problems.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Vauramo, Erkki
Lipiäinen, Juha
Keywords
sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, digitalisaatio, sote
Other note
Citation