Test tool for measuring objective speech quality in mobile media gateway multiparty call

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Signaalinkäsittelytekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
xi + 54 s. + liitt. 3
Series
Abstract
This thesis describes a software test tool for narrowband codec speech quality analysis for ITU-T G.711 and GSM standardized codecs in mobile media gateway. The focus is on the PESQ algorithm that is used for objective quality measurement, before this an introductory review on mobile core network, speech perception, and speech coding and speech quality is given. The test tool is described from software architectural and functional point of view and the outcome is analysed by comparing the received objective results with reference results.

Tässä opinnäytetyössä rakennettiin testityökaluohjelmisto kapeakaistaisten ITU-T G.711 ja GSM standardoitujen puhekoodekkien äänenlaadun mittaamiseen mobile media gatewayssa, Pääpaino on PESQ algoritmilla, jota käytetään objektiiviseen äänenlaadun mittaamiseen, Teoriaosuudessa kerrotaan mobiiliverkon rakenteesta, äänenhavainnoinnista, äänenpakkauksesta ja äänenlaadusta, Testityökalu kuvataan ohjelmistoarkkitehtuurinäkökulmasta sekä funktionaaliselta osalta ja lopputuloksia analysoidaan vertaamalla saatuja objektiivisia tuloksia referenssituloksiin,
Description
Supervisor
Alku, Paavo
Thesis advisor
Bergenwall, Thomas
Keywords
speech quality, äänenlaatu, voice quality, puheenlaatu, PESQ, media gateway
Other note
Citation