Preparation of noble metal catalysts by Atomic Layer Deposition

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Teknillinen kemia
Mcode
Kem-40
Degree programme
Language
en
Pages
x + 73 s. + liitt. 6
Series
Abstract
Diplomityön kirjallisuusosassa selvitettiin heterogeenisten iridiumkatalyyttien valmistus- ja karakterisointimenetelmiä sekä käyttöä. Yleisin valmistustapa on impregnointi. Yleisimpiä karakterisointimenetelmiä ovat kemisorptiomittaukset, IR-spektroskopia sekä mikroskooppiset menetelmät. Toistaiseksi ainoa iridiumkatalyyttien kaupallinen sovellus on hydratsiinin hajoamisreaktio, jota hyödynnetään avaruusaluksissa. Kokeellisessa osassa valmistettiin iridiumnäytteitä gamma-alumiinioksidi- ja silikakantajille atomikerroskasvatustekniikalla (ALD, Atomic Layer Deposition), joka on saturoituviin kiinteäkaasureaktioihin perustuva menetelmä. Valmistetut näytteet analysoitiin IR:llä muodostuneiden pintarakenteiden määrittämiseksi. Prekursoreina käytettiin iridiumasetyyliasetonaattia, Ir(acac)3, ja asetyyliasetonia, Hacac. Ir(acac)3 reagoi gamma-alumiinioksidin hydroksyyliryhmien kanssa ja saturoituneet näytteet saatiin reaktiolämpötiloissa 200 °C ja 250 °C. Silikakantajalla saturoituneita näytteitä ei saatu, vaikka lähtöaineen annostusta lisättiin. Ir(acac)3:n ja alumiinioksidikantajan välisessä reaktiossa vapautuu Hacac:ia, joka todennäköisesti reagoi edelleen kantajan kanssa. Hacac ei reagoi silikakantajan kanssa. Hacac-käsittely ennen Ir(acac)3 :n höyrystämistä pienentää iridiumpitoisuutta merkittävästi alumiinioksidikantajalla. Alumiinioksidinäytteiden IR-spektreissä nähdään Ir(acac)x ja Al(acac)x -rakenteita. Spektreistä voidaan myös havaita kantajalle kiinnittyneitä asetaatteja sekä iridiumille adsorboitunutta CO :ta. Nämä viittaavat Hacacin ja kantajan väliseen reaktioon sekä pinnalla tapahtuviin jatkoreaktioihin. Silika-näytteillä nähdään vain Ir(acac)x -rakenteita. Näytteiden aktivointikäsittelyä ja acac-ligandien poistumista hapetuksella ja pelkistyksellä tutkittiin IR-laitteen reaktiokammiossa. Tuotekaasuvirta analysoitiin massaspektrometrillä. Hapetuksen päätuotteet kaikilla näytteillä olivat CO2 ja vesi ja pelkistyksen päätuotteet metaani ja vesi. Parhaiten ligandit poistuivat hapettamalla. Hacac-käsitellyille alumiinioksidinäytteille jäi hiilipitoisia jäämiä, todennäköisesti asetaatteja, kaikkien käsittelyiden jälkeen. Al(acac)x-rakenteet reagoivat ilmeisesti korkeammissa lämpötiloissa edelleen asetaateiksi, joita on vaikea saada poistettua. Silikanäytteillä tällaisia rakenteita ei muodostu ollenkaan.
Description
Supervisor
Krause, Outi
Thesis advisor
Lindblad, Marina
Keywords
Other note
Citation