Rakennuttajan menetelmät suunnitteluprosessin hallintaan projektinjohtohankkeissa ja yhteistoiminnallisissa urakkamalleissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Kiinteistönpitotalous ja -tekniikka
Mcode
IA3004
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
72+4
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten rakennushankkeiden suunnittelua ohjataan projektinjohtototeutuksella ja yhteistoiminnallisilla malleilla toteutetuissa hankkeissa rakennuttajan näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia menetelmiä suunnittelun ohjauksessa nykyisin käytetään ja miten sekä millaisin apuvälinein rakennuttaja voisi kehittää suunnittelun ohjausta jatkossa tehokkaammaksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi työssä läpikäytiin aiempaa tutkimusta projektinjohtototeutuksen ja yhteistoiminnallisten mallien suunnittelun ohjauksesta. Työn kirjallisuusosiossa esitellään tutkimukseen valittuja toteutusmalleja ja vertaillaan niiden eroja suunnitteluvaiheiden ja suunnittelun ohjauksen vastuunjaon osalta. Kirjallisuusosiossa selvitetään myös, mitä velvollisuuksia laki ja asetukset määrittelevät rakennushankkeen suunnittelutyölle. Myös aiemmin kehitettyjä menetelmiä tarkasteltiin ja selvitettiin, millaisin apuvälinein niissä on pyritty parantamaan suunnittelun ohjausprosessia. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin haastattelututkimuksena. Haastattelututkimuksessa selvitettiin, miten suunnittelua on ohjattu toteutuneissa hankkeissa ja mitä kehityskohteita on havaittu. Haastattelujen tukena on käytetty hankkeiden projektiasiakirjoja. Tutkimuksessa todettiin, että suunnittelun ohjauskäytännöissä on kehitettävää. Esimerkiksi yhteistyötä hankkeen eri osapuolten välillä pitäisi korostaa vielä nykyistä enemmän. Yhteistyötä tukevia menetelmiä, prosesseja ja työkaluja pitäisi ottaa enemmän käyttöön ja niiden käyttöä tulisi ohjata rakennuttajan toimesta. Urakoitsijat ja tuoteosatoimittajat pitäisi ottaa mukaan hankkeeseen nykyistä aikaisemmin ja heidän ammattitaitoa tulisi hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa. Projektinjohtototeutuksen osalta myös suunnittelusopimuksia tulisi kehittää enemmän allianssisopimuksien kaltaisiksi, joissa hankkeen osapuolet saadaan sitoutumaan tilaajan tavoitteisiin ja osallistumaan hankkeen aikataulu- ja kustannusohjaukseen. Tutkimuksessa määriteltiin kahdeksan suositusta suunnittelun ohjaukseen. Tutkimuksen perusteella yksittäisen hankkeen vastuunjakoa tulisi tarkentaa ja suunnittelun ohjausta selkiyttää johtamisen keinoin. Lisäksi yhteistyötä hankkeen osapuolten välillä tulisi lisätä ja siihen tulisi ohjata esimerkiksi Lean rakentamisen keinoin.

The aim of this Master Thesis was to find out how construction projects design is led in construction management contracting projects and collaborative construction models. The purpose of the study was to find out what kind of methods are currently used in design management and how design management could be developed in the future. To achieve these goals, the study examined earlier research on the design management in different construction models. The literature review of the thesis presents the implementation models of the projects and compares their differences with planning phases and responsibilities. The literature review also presents what responsibilities the law and the regulations define for the construction project and designers. Previously developed methods were investigated and the process and tools for previous attempts on improving the design control process were explained. The other part of thesis is interview study. The interview study explains how the design was managed in the actual projects and what development targets had been observed. Interviews are supported by project documents. The study found that design management practices have to be developed. For example cooperation between the project parties should be emphasized. Collaborative methods, processes and tools should be more widely used and their use should be lead by the developer. Contractors and suppliers should be included in the project earlier and their professional skills should be tapped during the design. In the construction management con-tracting projects, the design contracts should be also be developed more similar to alliances contracts, where the parties involved in the project can be agreed to be committed to the clients targets and to be involved in project scheduling and cost control. The finding of this study was that the division of responsibility should be refined in individual projects and design management clarified. Also co-operation between project partners should be lead and directed for example through the Lean Construction.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Järvinen, Lauri
Pakonen, Sakari
Keywords
suunnittelun ohjaus, projektinjohtototeutus, yhteistoiminnalliset toteutusmuodot, lean-rakentaminen
Other note
Citation