Maisema-arkkitehtuuria linnuille - Maiseman elementtien vaikutus lintukantoihin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3002
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
27
Series
Abstract
Lintulajien runsaus kertoo ympäristön monipuolisuudesta. Lintubongaus on monelle tärkeä harrastus ja sen avulla lintukantoja ja niille soveltuvia ympäristöjä on pystytty kartoittamaan. Vielä ei ole kuitenkaan selvitetty, miten juuri maisema-arkkitehtuurilla voitaisiin vaikuttaa lintujen elinympäristöihin. Monet aiemmin yleiset lajit Suomessa ovat vaarantuneet luontaisten elinympäristöjen muutosten vuoksi. Maisemaa rakennetaan ja suunnitellaan yleensä ihmisten tarpeisiin, mutta miten suunnittelu muuttuisi, jos niissä huomioitaisiin myös linnut? Tässä kandidaatintyössä tutkitaan, miten maisema-arkkitehtuurin keinoilla voitaisiin vaikuttaa lintukantoihin kaupunkiympäristössä. Työssä selvitetään, voiko maisema-arkkitehtuuria suunnitella lintujen tarpeet huomioiden. Lajimäärien lisääntyminen kasvattaisi luonnon monimuotoisuutta, ja monimuotoisessa elinympäristössä olisi myös suotuisat elinolosuhteet useammille lajeille. Linnut viihtyvät parhaiten luonnontilaisessa ympäristössä, mutta myös rakennettu ympäristö houkuttelee lintuja. Rakennetun ympäristön ja maiseman elementtien vaikutuksista lintukantoihin ei ole tehty suomenkielistä tutkimusta. Tästä syystä on tarpeellista tutkia, miten rakennettu ympäristö vaikuttaa paikallisiin lintukantoihin. Lintukannan muutosten sekä linnuille tärkeiden ympäristöjen tutkiminen ovat oleellinen osa tätä kandidaatintyötä. Kirjallisuuskatsauksessa kerrotaan aiemmista tutkimuksista ja niiden avulla on tehty tutkimuspohja, joka on toteutettu kenttätutkintametodia hyödyntäen. Kirjallisuudesta ja kenttätutkinnasta on koottu tärkeimmät johtopäätökset ja vastaus tutkimuskysymykselle. Työn tuloksena selvisi, että erityisen tärkeitä elinympäristöjä linnuille ovat usean erilaisen ympäristön rajapinnat. Maisema-arkkitehtuurin keinoin näitä rajapintoja on mahdollista suunnitella kaupunkiympäristöihin.
Description
Supervisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Thesis advisor
Taipale, Aada
Keywords
linnut, maisema-arkkitehtuuri, rakennettu ympäristö, maisemasuunnittelu, luontokato, maiseman elementit
Other note
Citation