Vuodet pinnoilla - Ajatuksia tilasta ja patinasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2023
Department
Major/Subject
Elokuva- ja televisiolavastus
Mcode
ARTS3010
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Opinnäyte käsittelee patinan ja pintakäsittelyn roolia lavastustyöskentelyssä. Pohdin keinoja kuinka suunnitella kerroksellista uskottavuutta tilaan roolihahmon ympärille, ja kuinka luoda tilan persoonallinen historia. Etsien tapoja kuvata ajankulku lavasteissa, ja rakentaa tarinankerronnallinen ulottuvuus. Opinnäytteen tavoite on hahmottaa kuinka ihmisen läsnäolo ja aika muokkaavat tilaa, ja etsiä työkaluja suunnitteluprosessin tueksi. Ensimmäisessä luvussa tutkin aihettani henkilökohtaisten havaintojen sekä lukemani pohjalta: hahmotellen ihmisen ja tilan vuorovaikutuksellista suhdetta. Toisessa luvussa pyrin yhdistämään ruummillista tilakokemusta suunnittelijuuteen. Kolmannessa luvussa syvennyn pintakäsittelyn prosessiin. Sanoitan Titta Vilhusen kanssa toteutetun pintakäsittelyn prosessia ja rooliani pintakäsittelijänä. Tutkielman tuloksina esitän huomioita ja kysymyksiä, joita voi hyödyntää suunnitteluprosessin tukena. Keskeisenä havaintona on kiinnittää huomio hahmon tapoihin, liikkeisiin ja rutiineihin. Haluammeko henkilön toimivan tilassa, kuin se olisi hänen kehonsa jatke, vai tuntuuko tila toimimattomalta hänen tarpeisiinsa.
Description
Supervisor
Lauri, Tomi
Thesis advisor
Lauri, Tomi
Keywords
lavastus, lavastussuunnittelu, lavastustaide, patina, pintakäsittely, eämän jäljet
Other note
Citation