Municipal public utility as constructed real estate developer

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 58 + [10]
Series
Abstract
Local government is to provide residents with the services defined in the local government act. These service producing municipalities must have an appropriate amount of facilities where the services are produced and which are in good condition. In Finland, municipalities own a lot of land and buildings. The local government management of real estate rises to more important role in the coming years. Through property management it is possible to make more efficient use of facilities and through real estate development create higher value to marketable real estates. The main object of this Master's thesis is to examine different ways to increase value of property portfolio of Turku MuniCipal Property Corporation. This objective was approached by property management theory by studying and applying it to these constructed real estates. An idea was to find an example of real estates to be examined, that would describe as comprehensively as possible throughout the constructed real estates. These examples are real estate development activities through research, development or proposing measures that would increase land value. Based on the study there were found real estate proposals for various real estates. These included land use change in areas, where current existing city plan no longer meets the needs of the city of Turku. Similarly, by exemption, the change in the use of land can be accelerated same as the above-mentioned situation. Land use also changes by creating a city plan to areas where it not yet exists. As value-raising measures were also considered such actions which are not brought directly to the income. These measures were demolition of buildings that exists in the park and the implementation of the park plan. In these cases the increase in value occurs as the increase in resident's satisfaction. Dismantled buildings also usually increases aesthetic and sense of security among the residents.

Kuntien on tarjottava asukkailleen kuntalaissa määritellyt palvelut. Näiden palvelujen tuottamiseksi kunnilla on oltava sopiva määrä hyväkuntoisia tiloja, joissa palvelut tuotetaan. Suomessa kunnat omistavat paljon maata ja rakennuksia. Kuntien kiinteistöjohtaminen nousee tärkeämpään rooliin tulevina vuosina palvelujen tuottamiseen käytettävissä olevien resurssien pienentymisen takia. Kiinteistöjohtamisen keinoin on mahdollista tehostaa tilojen käyttöä ja kiinteistökehityksen toimenpiteillä pyrkiä luomaan tarpeettomista tiloista myyntikelpoisia kohteita. Tämän diplomityön päätavoite oli selvittää erilaisia keinoja Turun Kiinteistöliikelaitoksen omistaman rakennetun kiinteistöomaisuuden arvon nostamiseksi. Tätä tavoitetta lähestyttiin kiinteistöjohtamisen teorioita tutkimalla ja soveltamalla niitä Turun Kiinteistöliikelaitoksen rakennettuun kiinteistöomaisuuteen. Rakennetusta kiinteistöomaisuudesta pyrittiin käyttämään kiinteistökehityksen esimerkkikohteina sellaisia kiinteistöjä, joiden kehitystoimenpiteitä voitaisiin soveltaa toisiin vastaavanlaisiin kohteisiin. Näiden esimerkkien kiinteistökehitystoimia tutkimalla, tai mahdollisia kehitystoimenpiteitä ehdottamalla, pyrittiin tuomaan esiin kehityksen mahdolliset hyödyt ja ongelmakohdat. Tutkimuksen pohjalta oli löydettävissä kiinteistöjen kehitystoimenpiteitä, joita voitiin ehdottaa käytettäväksi esimerkkikohteiden arvon nostamiseksi. Näitä olivat maankäytön muutos alueella, jolla nykyinen voimassa oleva asemakaava ei enää vastaa Turun kaupungin tarpeita. Vastaavasti poikkeamispäätösmenettelyllä voidaan nopeuttaa edellä mainittua tiiannetta. Arvoa voidaan nostaa maankäytön muutoksella, joka aikaansaadaan asemakaavan laatimisella alueelle, jolla sitä ei vielä ollut. Arvoa nostavina toimenpiteinä pidettiin myös sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät suoraan tuoneet tuloja Turun Kiinteistöliikelaitokselle. Tällaisia toimenpiteitä olivat puistossa sijaitsevan rakennuksen purkaminen ja puiston toteuttaminen. Arvon nousu tapahtuu näissä tapauksissa alueen asukastyytyväisyyden nousuna. Purettavat rakennukset yleensä nostavat myös usean alueen esteettisyyttä ja luovat turvallisuuden tunnetta asukkaiden keskuudessa.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Laiho, Timo
Keywords
real estate management, kiinteistöjohtaminen, real estate development, kiinteistökehitys, constructed real estate, rakennettu kiinteistöomaisuus, land use change, maankäytön muutos
Other note
Citation