Applying the lean methodology to product development activities of a technology company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-05-08
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
89
Series
Abstract
The interest in applying lean to different kinds of organisations, is increasing, as they constantly seek alternative ways of working to improve their ability to operate in a fast-paced market. Despite the increasing interest for lean, there is not much research on how the lean methodology can be applied to product development activities in technology companies. Hence, the main goal of this thesis is to research how a large Finnish technology company can implement lean in its product development activities. This study evaluates if there are any preconditions for lean application, as regards decision making, internal processes and organisational structure, and how product development activities can be reorganised to allow for lean practises. The thesis is divided into two parts; a literature review and a qualitative single case study. First, the literature review provides a theoretical background for the study. The theoretical part presents the key concepts of process planning, business development and lean product development. Second, the results from a qualitative study are introduced and analysed. The research data was collected from sixteen interviews, three value stream mapping sessions and two workshops. The study provides three solutions to enable the implementation of lean and improve the performance of the product development department; namely project allocation, assignment management and decision making based on the Pulse-methodology. These actions and solution implementations should help the company achieve flow and eliminate waste in its processes, decrease unintentional design loopbacks and reduce quality deficiencies. The findings of this study show, that applying lean to any activities within a company is a task that takes years, and it is never truly finished. This thesis demonstrates, that a company needs a distinct differentiation between product development and other work. Both decision making and the distribution of responsibility has to support the differentiation. This is recommended, to enable one-piece flow, and avoid the variation mixing tasks results in, which has numerous disadvantageous consequences. Further studies should be made to investigate underlying implications of stakeholder management and change management in regards to product development.

Intresset för att implementera lean i olika organisationer växer hela tiden. Organisationerna försöker hitta alternativa sätt att jobba på för att förbättra sina möjligheter i en marknad med allt högre tempo. Trots det ökade intresset för lean finns det inte mycket forskning om hur lean kan tillämpas på produktutvecklingsverksamheten i teknologiföretag. Därför är målet med detta diplomarbete att undersöka hur ett stort finländskt teknologiföretag kan implementera lean i sin produktutvecklingsverksamhet. Denna studie utreder om det finns några förutsättningar för tillämpning av lean, i förhållande till beslutsfattande, interna processer och organisationsstruktur, och hur produktutvecklings-verksamheten kan omstruktureras för att befrämja lean praxis. Diplomarbetet är delat i två delar; en literaturstudie och en kvalitativ case studie. Literaturstudien lägger den teoretiska grunden för arbetet. Nyckelbegrepp om process-planering, affärsutveckling och lean produktutveckling presenteras i den teoretiska delen. I den andra delen av studien presenteras och analyseras resultaten från den kvalitativa studien. Forskningsdatat har samlats in genom sexton intervjuer, tre värdeflödedsanalyser och två workshops. Studien presenterar tre lösningar för att befrämja implementationen av lean och för att förbättra prestationerna inom produktutvecklingsavdelningen; nämligen projektallokering, uppgiftsförvaltare och beslutsfattande baserat på Pulsemetodologin. Dessa lösningar torde hjälpa företaget att eliminera de faktorer i processerna som inte skapar värde, minska mängden oavsiktliga iterationer och minska mängden kvalitetsbrister. Resultaten från denna studie, påvisar att introduktion av lean i vilken som helst verksamhet i ett företag, är ett uppdrag som tar flera år och som aldrig blir helt färdigt. Detta diplomarbete visar att ett företag är tvunget att särskilja produktutvecklingsarbete från andra uppgifter. Både beslutsfattandet och ansvarsfördelningen måste stöda uppdelningen. Det här rekommenderas för att försäkra enpartsflöde i processerna och för att undvika den variation som uppstår av att blanda olika sorts uppgifter, vilket har flera ogynnsamma följder. Ytterligare studier borde göras för att undersöka hur hanteringen av intressenter och förändring påverkar produktutveckling.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Luomi, Seppo
Keywords
lean, product development, waste, value creation, value stream, process planning
Other note
Citation