Strategic Significance of Emerging Standards for a Telematics Device Manufacturer

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
103
Series
Abstract
Vehicle telematics is an emerging high-technology industry that is characterized by fragmented structure. Various endogenous and exogenous factors could affect its development, and have the potential to provide significant strategic opportunities for individual companies. At one extreme, this could result in industry shakeout and consolidation, where the surviving companies capture the market for themselves. Innovations, standardization and regulation are among possible factors that can affect the industry's development. The purpose of this thesis is to evaluate the significance of five emerging technological standards that could affect the European commercial vehicle telematics industry. The study revolves around Aplicom Oy, a small Finland-based telematics device manufacturer. The studied standards are selected on the basis that they have the potential to create opportunities for Aplicom's product development, or otherwise affect the company's business. A literature study is conducted for two purposes: first, to review theories of industry evolution that could provide insight into what developments are possible in the vehicle telematics industry; second, to find out what growth opportunities these developments can bring to individual companies. An empirical study is done to examine the five selected standards and assess their significance for Aplicom's industry and market, based on public information and expert interviews. An overview is provided for each of the five standards, as well as of selected common areas related to the standards and the industry. Potential impacts of the standards are assessed for the industry and Aplicom. Based on this information, recommendations of actions concerning each standard are given for the company. It seems that the studied standards have limited effects on the industry in the immediate future, but have significant potential to create innovation opportunities later. There is pressure for technological convergence, but regulation will determine what uses of the standards will be possible in commercial vehicle telematics. The importance of anticipating the future by actively recognizing and following exogenous trends can be clearly seen.

Ajoneuvotelematiikka on kasvava korkean teknologian toimiala, jonka piirteenä on fragmentoitunut rakenne. Erilaiset sisäiset ja ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa alan kehittymiseen ja saattavat tuoda yksittäisille yrityksille huomattavia strategisia mahdollisuuksia. Äärimmäisessä tapauksessa tuloksena voi olla toimialan "shakeout", eli konsolidoitumiskehitys, jonka aikana suuri osa yrityksistä poistuu alalta ja jäljelle jäävät kaappaavat markkinan itselleen. Innovaatiot, standardointi ja sääntely ovat eräitä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa toimialan kehitykseen. Tämän diplomityön tarkoitus on arvioida viiden tuloillaan olevan teknisen standardin merkitystä kaupallisen liikenteen ajoneuvotelematiikan kehittymiseen Eurooppalaisena toimialana. Tutkimuksessa keskeisessä osassa on Aplicom Oy, pieni suomalainen telematiikkalaitteiden valmistaja. Tutkitut standardit on valittu sillä perusteella, että ne saattaisivat tuoda mahdollisuuksia Aplicomin tuotteiden kehittämiseen tai muuten vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan. Kirjallisuustutkimus tehdään kahta tarkoitusta varten: ensinnäkin tarkastellaan toimialojen kehittymiseen liittyviä teorioita, jotka voisivat tuoda lisätietoa telematiikka-alan tulevaisuuden kehityksestä; toiseksi tutkitaan, millaisia kasvumahdollisuuksia nämä kehityskulut tuovat yksittäisille yrityksille. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa tarkastellaan valittuja standardeja ja arvioidaan niiden vaikutuksia Aplicomin toimialaan ja markkinaan perustuen julkiseen tietoon ja asiantuntijoiden haastatteluihin. Standardeista sekä tietyistä niihin liittyvistä aihepiireistä esitetään yleiskatsaus, ja standardien vaikutuksia arvioidaan sekä toimialan että Aplicomin liiketoiminnan tasolla. Näiden tietojen perusteella esitetään yritykselle suosituksia jokaista standardia koskien. Tutkittujen standardien vaikutus toimialalle näyttää olevan rajattu välittömässä tulevaisuudessa, mutta ne saattavat myöhemmin tuoda merkittäviä mahdollisuuksia luoda uusia innovaatioita. Eri tarkoituksiin käytettyjen teknologioiden lähentyminen ja yhdistyminen on yleinen suuntaus, mutta tässä tapauksessa sääntely voi ratkaista millaisia käyttöjä tutkituilla standardeilla tulee olemaan ajoneuvotelematiikassa. Tulevien kehitysten ennakointi aktiivisesti tunnistamalla ja seuraamalla ulkoisia trendejä havaitaan erittäin tärkeäksi.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Helkkula, Vesa
Keywords
vehicle telematics, ajoneuvotelematiikka, industry evolution, toimialakehitys, standardization, standardointi, standards, standardit
Other note
Citation