Maximum power point trackers in a single-phase photovoltaic inverter

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
[9] + 71
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkitaan ja vertaillaan erilaisia maksimitehopisteen seuraajia yksivaiheisessa aurinkosähkövaihtosuuntaajassa. Työn tavoite oli kehittää sellainen maksimitehopisteen seuraaja, joka ei vaadi aurinkopaneelin virran mittaamista ja jonka suorituskyky on silti hyvä niin staattisissa kuin muuttuvissakin olosuhteissa. Seuraajan tarkkuus on tärkeä tekijä koko aurinkosähköjärjestelmän hyötysuhteen kannalta. Työn teoriaosuudessa esitellään tyypillisimmät kirjallisuudessa esiintyvät maksimitehopisteen seuraajat. Myös seuraajien vertailuperusteita eritellään, jotta seuraajia voidaan verrata mahdollisimman tasapuolisesti. Seuraajia vertaillaan simuloimalla, ja niiden toimintaa testataan myös aurinkosähkövaihtosuuntaajassa käyttäen aurinkopaneelisimulaattoria ja oikeita aurinkopaneeleita. Vertaaminen perustuu standardiin. Tässä opinnäytetyössä kehitetty virranmittaukseton seuraaja perustuu vaihtelukorrelaatiotyyppiseen seuraajaan. Kehitetyn seuraajan tarkkuus on simulaatiotulosten perusteella erittäin hyvä staattisissa ja muuttuvissa säteilyolosuhteissa, eivätkä järjestelmässä olevien komponenttien arvot vaikuta tarkkuuteen. Seuraaja on herkkä järjestelmässä oleville pienillekin viiveille, mutta jos viiveet tiedetään, ne voidaan kompensoida. Vaihtosuuntaajan toimiessa pienellä teholla signaaleissa tarvittava vaihtelu on hyvin pientä, mikä saattaa rajoittaa seuraajan toiminta-aluetta. Tällöin voidaan siirtyä käyttämään toisentyyppistä seuraajaa.
Description
Supervisor
Luomi, Jorma
Thesis advisor
Karppanen, Matti
Keywords
single-phase inverter, yksivaiheinen vaihtosuuntaaja, solar cell, aurinkopaneeli, maximum power point tracker, maksimitehopisteen seuraaja, ripple correlation, vaihtelukorrelaatio
Other note
Citation