Arkitehtitoimiston menestystekijät

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A
Date
2014
Major/Subject
Rakennussuunnittelu
A-8
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
104
Series
Abstract
Diplomityön tarkoituksena on selvittää kirjallisuuden ja haastatteluiden avulla, mitä on arkkitehtitoimiston menestys ja mitkä ovat tärkeimmät siihen vaikuttavat tekijät. Haastatteluihin osallistui viisitoista arkkitehtitoimistoa. Haastattelujen perusteella suomalaiset arkkitehdit mieltävät menestyksen ensisijaisesti arkkitehtuurin menestykseksi. Arkkitehtitoimiston menestys voidaan jakaa yksilöiden ja koko toimiston menestykseen. Yleisimmät kriteerit, joilla menestystä arvioidaan, ovat taiteellinen ja taloudellinen menestys. Toimiston suuri koko ja taloudellinen menestys ovat harvoin itsearvoisia tavoitteita, mutta molemmat vaikuttavat arkkitehtitoimiston kilpailukykyyn, joka takaa toiminnan jatkuvuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin. Suomalaisille arkkitehdeille on erityisen tärkeää tyytyväisyys oman työn mielekkyyteen ja työyhteisöön. Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä ovat olleet viime aikojen suurimmat muutokset arkkitehtisuunnittelun toimialalla ja toimintaympäristössä. Suurimmiksi ongelmiksi koettiin alalla vallitseva hintakilpailu ja arkkitehtuurikilpailujen vähyys. Laadun arvioimiseen tarjouskilpailujen yhteydessä koettiin myös liittyvän ongelmia. Menestystekijät ovat niitä avainasioita, joissa yrityksen tulee onnistua toteuttaakseen menestyksekkäästi strategiset tavoitteensa. Kilpailustrategiassa kuvataan kilpailuetu, jolla yritys pyrkii erottumaan kilpailijoistaan. Haastatellut arkkitehdit pyrkivät ensisijaisesti menestymään suunnittelun laadulla, mikä arvioitiin ainoaksi kestäväksi tavaksi menestyä. Arkkitehtitoimiston tärkeimmät menestystekijät voidaan johtaa aineettomiin resursseihin ja ennen kaikkea henkilöstöön ja sen osaamiseen, kykyihin ja taitoihin. Organisaation kulttuuri mahdollistaa yhteistyön syntymisen ja organisaatioon sitoutuneen hiljaisen tiedon hyödyntämisen. Toimeksiantojen saamiseen vaikuttavat eniten referenssit ja yrityksen maine ja uskottavuus. Yhdeksi kriittisimmistä menestystekijöistä arvioitiin kyky saavuttaa luottamukselliset suhteet asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Muita keskeisiä menestystekijöitä ovat intohimo arkkitehtuuriin, ammatillinen tinkimättömyys ja rehellisyys, korkealaatuiset tuotteet ja palvelut sekä kyky kehittää ja hyödyntää henkilökuntaan sitoutuneita menestystekijöitä.

The purpose of this Master’s Thesis is to find out what success is in architectural firms and what factors contribute to it. Architects from fifteen Finnis architectural firms took part in the interviews. The study was conducted using literature and interviews. According to the interviewed architects, success is regarded mainly as the success of architecture. The success of an architectural firm can be divided in the success of individuals and of the company as a whole. The most typical criteria for assessing the success are architectural and financial success. Large size of a company and financial success are seldom goals per se, but both of them have an impact on the competitiveness of a company which further ensures the continuity of business and the well-being of the work community. Contentment with the work and work community are very important to Finnish architects. One goal of the study was also to research what are the biggest recent changes in the Finnish architecture business and its operating environment. Competing with price and the lack of architectural competitions were regarded as major problems. In addition, assessment of quality in bidding competitions was considered as problematic. Success factors are key aspects where targets must be reached in order to succeed in strategic objectives. A company aims at differenting from it’s rivals through competitive advantage, which is defined in a competitive strategy. The interviewed architects aimed at succeeding with the quality of design, which was regarded as the only sustainable way for an architectural firm to succeed. The most important success factors of an architectural firm are derived from the intangible resouces of the company, especially from the skills of the personnel. The culture of an organization enables the co-operation and benefiting from the tacit knowledge of an organization. In the attainment of new commissions, the most important factors are references, reputation and credibility of the company. One of the most critical success factors is the ability to gain trust in customers and other stakeholders. Other important success factors are a passion for architecture, high integrity, high quality of products and services and an ability to develop and gain from the success factors that are rooted in the work force.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Kurkela, Teemu
Keywords
arkkitehtitoimistot, kilpailustrategia, menestys, menestystekijät, resurssit
Other note
Citation