Puuelementtien valmistuksen ja asentamisen huomioonotto tietomallipohjaisessa suunnittelussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Department
Major/Subject
Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka
Mcode
IA3001
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
64+6
Series
Abstract
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda suunnittelun ohjausjärjestelmä puuelementtiteollisuudessa toimivalle yritykselle hyödyntäen tietomallipohjaista suunnittelua. Uuden suunnittelun ohjausjärjestelmän luominen nähtiin tarpeelliseksi, koska tuotantoprosessi on muuttunut tuotannon automatisoinnin, modernin konekannan ja samalla mallinnukseen perustuvan suunnitteluohjelmiston uusimisen myötä. Tutkimus tehtiin haastattelemalla tilaajan tuotannon työntekijöitä ja perehtymällä tilaajan olemassa olevaan laatujärjestelmään, tuotantolinjastoon, asennukseen, detaljeihin ja tuotannon sekä asennuksen ohjeisiin. Teoreettisena pohjana käytettiin kirjallisuutta tietomallintamisesta, tehtaan teollisesta tuotannosta ja puuelementtiteollisuudesta. Opinnäytetyön näkökulmaksi valittiin puuelementtien tuotanto ja asennus. Tavoitteena oli laatia suunnittelulle mahdollisemman yhtenäinen järjestelmä, joka sisältää suunnittelijan käsikirjan sähköisessä muodossa. Tuotantoon ja asennukseen piti saada selkeät ja yhtenäiset kuvat, mitoitus ja ohjeet, joiden perusteella elementit pystytään tekemään ja asentamaan nopeasti ja kustannustehokkaasti. Ohjausjärjestelmä sisälsi detaljidokumentit, kuvauksen ohjeista tuotantoon ja asennukseen, tiedot käytetyistä materiaaleista ja tavarantoimittajista sekä suunnitteluohjeet. Opinnäytetyö antaa myös tilaajan suunnittelijoille kuvan suunnittelun ja tuotannon yhteistoiminnasta.

The purpose of this thesis was to create an information system for a company specialising in wood element manufacturing by taking advantage of a BIM (building information modelling) based design. Creating a new information system was seen as necessary because of the changes in the commissioner’s production processes caused by automated production, modern machinery and new modelling design software. Designing is complicated by the tight rules and regulations in construction as well as the requirements for energy efficiency and the increased documentation requirements by the authorities. The design process had to form a continuous chain from design sketches to final work support. The production and installation of wood elements were chosen as the focus of the thesis. The aim was to create an integrated information system for design, which would include an electronic designer’s manual. Production and installation required clear and coherent plans, measurements and directives which would make the elements quick and cost-effective to produce and install. The information system included details, a description of the production and installation instructions, information about the suppliers and the materials used as well as the design guidelines. The thesis also gives the commissioner’s designers an over-view of the cooperation between planners and production.
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Puttonen, Jari
Keywords
tietomallinus, ohjausjärjestelmä, suurelementti, teollinen puurakentaminen
Other note
Citation