Voimajohtohankkeiden kustannusten analysointi ja kustannusarviointimallin kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-10
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
70+5
Series
Abstract
Suomen kantaverkkoon tullaan investoimaan vuosien 2010–2020 aikana arviolta 1,5 miljardia euroa. Summa sisältää muun muassa lähes 2000 kilometriä uutta voimajohtoa. Tehokas hankintaprosessi edellyttää uusien voimajohtohankkeiden tarkkaa kustannusarviota. Toisaalta aikaisempien yksikköhintojen ja kustannusrakenteen tuntemus mahdollistaisi entistä paremman voimajohtohankkeiden kustannuskehitysseurannan. Tämän diplomityön tavoitteena oli analysoida viimeaikaisten voimajohtohankkeiden kustannuksia ja kehittää tulosten perusteella kustannusarviointimalli uusille hankkeille. Käytössä olevista kilometripohjaisista hinta-arvioista poiketen työssä tutkittiin mahdollisuutta arvioida kustannuksia pylväiden teräspainon perusteella lasketuilla yksikköhinnoilla. Työn yhteydessä tehtiin laajamittainen pylväspainokartoitus. Myös merkittävimpien markkinatekijöiden ja projektien rakenteellisten ominaisuuksien vaikutusta kustannustasoon arvioitiin. Kantaverkon voimajohtohankkeiden rakentaminen tilataan avaimet käteen -periaatteella. Työ ei ota kantaa toimittajien katteisiin tai absoluuttiseen kustannustasoon: tarkastelu tehtiin ainoastaan tilaajan näkökulmasta. Analyysissä oli mukana yhdeksän vuosina 2010–2014 urakkavaiheeseen edennyttä 400 kilovoltin ja 400+110 kilovoltin jännitetason voimajohtohanketta. Työssä selvitettiin kustannusten keskimääräinen prosentuaalinen jakautuminen arvio- ja toteumapohjaisten laskemien perusteella. Yksikköhintoihin pohjautuvan kustannusarviointimenetelmän todettiin tuottavan tarkkoja arvioita. Työssä muodostettu laskentamalli soveltuu kustannusarvioiden laskentaan. Tulosten perusteella työ- ja materiaalikustannusten ja pylvään teräspainon välillä on havaittavissa lineaarinen riippuvuus. Painon todettiin soveltuvan hyvin voimajohtohankkeen yksikköhintalaskelmien pohjaksi. Tarjoushintaan potentiaalisesti vaikuttaviksi tekijöiksi todettiin toimittajakenttä, teräksen ja alumiinin hintakehitys ja linjojen haasteellisesta sijainnista aiheutuneet lisäkustannukset.

Between the years 2010–2020, an estimated 1.5 billion euros will be invested in the Finnish national grid. This includes nearly 2000 kilometres new transmission line. An efficient procurement process requires accurate cost estimations for new transmission line projects. In addition, predefined unit prices and further knowledge of cost structures would allow to study the cost development of overhead transmission line projects even more accurately. The aim of this thesis was to analyse costs of recent overhead transmission line projects and based on the results develop a cost evaluation method for new projects. Instead of building evaluations on current kilometre-based price estimations, this thesis investigated the possibility of estimating costs with unit prices derived from the steel weight of transmission towers. A comprehensive study on tower weights was carried out as a part of the groundwork. The effect of market changes and structural features of the projects on the cost level was also studied. The construction of the national grid's overhead transmission lines is executed as turnkey projects. Hence, the costs were analysed merely from the client's point of view and changes in supplier's profit margins and absolute cost levels were not part of the study. The analysis included nine 400 kilovolt and 400+110 kilovolt voltage level overhead transmission line projects which were started and contracted to a supplier during years 2010–2014. The average percentual cost breakdown was constructed based on the realized and estimated costs. Unit prices based on the tower steel weight were found to be an accurate way to evaluate construction costs and the developed evaluation method can be used in cost estimations. Based on the research, construction work and material costs are linearly dependant on tower steel weight. It was established that weight is a good basis for unit prices. Factors that potentially affect construction price offers were found to be supplier base, steel and aluminium price development and additional costs caused by challenging construction locations.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Välimaa, Keijo
Keywords
kantaverkko, voimajohto, kustannusarviointimalli, julkiset hankinnat, pylväsrakenteet
Other note
Citation