User Research in Commercialization - Why and How

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-07
Department
Major/Subject
Tietointensiivinen liiketoiminta
Mcode
T3008
Degree programme
Informaatioverkostojen koulutusohjelma
Language
en
Pages
102+18
Series
Abstract
User and customer interaction has been recognized vital for the success of new products. User research that aims to understand the user’s life, emotions, and dreams, is usually done in the front end of innovation, and in the product development phase. However, commercialization phase relies on market research that provides numerical and generalized results. Previous literature uncovers some benefits of utilizing user research methods also during commercialization activities, but the findings are scattered. This study explores what types of benefits companies can achieve from conducting user research during commercialization. Furthermore, this study examines which user research approaches companies use, and what kind of knowledge these methods produce. The study was conducted as a multiple case study at four Finnish B2B industrial companies. One of these companies was studied more closely with an action research approach. The end users of their product were studied with a diverse set of methods in order to evaluate the applicability of user research approaches in practice. Complementing the scattered findings of the literature, this study suggests a new model called Value Wheel which classifies the benefits of user research. The model demonstrates the different types of benefits a company can seek when planning for user research in commercialization. Furthermore, this study shows that companies should utilise observational and participatory methods in addition to the traditional market research methods. Using a diverse set of methods enables a comprehensive understanding of the users. What is more, this study suggests an extension to a classification of user research methods, and further divides the methods depending on whether they involve end users directly or indirectly.

Menestyvien tuotteiden kehittäminen vaatii vuorovaikutusta asiakkaiden ja käyttäjien kanssa. Käyttäjätutkimusmenetelmiä, joilla tutkitaan käyttäjän elämää, tunteita ja toiveita, käytetään yleisimmin innovaatioprosessin alkupäässä ja tuotekehitysvaiheessa. Kaupallistamisvaiheessa hyödynnetään pääasiassa markkinatutkimusmenetelmiä, jotka tuottavat numeerista ja yleistävää tietoa käyttäjistä. Aikaisemmat tutkimukset ovat tunnistaneet joitakin hyötyjä käyttäjätutkimusmenetelmien soveltamisesta kaupallistamisvaiheessa, mutta löydökset ovat hajanaisia. Tässä tutkimuksessa otetaan selvää, mitä hyötyä yritykset kokevat saavuttavansa tehdessään käyttäjätutkimusta kaupallistamisvaiheessa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia menetelmiä yrityksissä hyödynnetään ja minkälaista tietoa menetelmät tuottavat. Tutkimus toteutettiin neljässä suomalaisessa teollisuuden B2B-yrityksessä, joista yhtä tarkasteltiin lähemmin. Tämän yrityksen tuoteinnovaatiota tutkittiin toimintatutkimusosuudessa, jossa kokeiltiin erilaisia käyttäjätutkimusmenetelmiä käytännössä ja arvioitiin menetelmien soveltuvuutta kaupallistamisvaiheeseen. Tutkimus täydentää aikaisempia löydöksiä esittämällä Arvoratas-mallin, joka jaottelee tutkimuksessa tunnistetut käyttäjätutkimuksen hyödyt. Malli auttaa yrityksiä arvioimaan, millaista hyötyä he voivat saavuttaa suunnitellessaan uutta käyttäjätutkimusta kaupallistamisvaiheessa. Tutkimus kannustaa yrityksiä hyödyntämään perinteisten markkinatutkimusmenetelmien lisäksi havainnointia ja osallistavia menetelmiä. Tämä mahdollistaa kattavan ymmärryksen käyttäjistä. Lisäksi tutkimus esittää käyttäjätukimusmenetelmien jaotteluun laajennusta, joka edelleen jakaa metodit sen mukaan, osallistetaanko tutkimuksessa loppukäyttäjiä suoraan vai välillisesti.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Kanto, Laura
Eloranta, Tuomo
Keywords
innovation management, commercialization, product innovation, customer and user interaction, user research, empathy
Other note
Citation