Ratamon terveysmetsä, esteetön ja palauttava metsäkokemus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee viheralueiden ja erityisesti metsien vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, viheralueiden käyttöä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä hyvinvointia edistävien viheralueiden suunnittelua. Kaupungistumisen myötä ihmisten yhteys luontoon heikkenee ja lähiviheralueiden merkitys osana luontokontaktia korostuu. Metsistä saatavat hyvinvointivaikutukset eivät usein ole sijaintinsa tai vaikeakulkuisuutensa takia kaikkien saatavilla. Tämän johdosta kaupungeissa onkin selkeä tarve elvyttäville ja esteettömille kaupunkimetsille. Tämä diplomityö on tehty toimeksiantona Kouvolan kaupungille. Suunnittelualueena toimii Kouvolan keskustassa uuden Ratamon sairaalan vieressä sijaitseva metsäalue. Diplomityö koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä suunnitelmasta. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään tutkimustuloksiin viheralueiden hyvinvointivaikutuksista sekä esitellään kolme erilaista referenssikohdetta. Suunnitelmaosio sisältää suunnittelualueen analyysin, suunnitelman tavoitteiden määrittelyn sekä yleissuunnitelman ja osa-aluesuunnitelmat terveysmetsälle. Suunnitelmassa yhdistyy tutkimustiedosta ja referenssikohteista saatu taustatieto suunnittelualueen ominaisuuksiin, esteettömyysstandardeihin ja kestävän ympäristörakentamisen toimintamalliin.

This master’s thesis examines the benefits that green areas, and especially forests, have on human wellbeing, how the green areas are being used to improve health and wellbeing, and how the green areas can be designed in order to improve the wellbeing. Urbanization has led people to lose contact with the nature, which has increased demand for urban green areas. Health and wellbeing benefits of the forests are often not available for everyone due to the location or inaccessibility of the areas. This leads to a growing need for restoring and accessible urban forests in the cities. This master’s thesis has been commissioned by the City of Kouvola. The area being designed is a forest in the center of Kouvola located next to the new Ratamo hospital. This master’s thesis consists of a literature review and a design proposition. The literature review presents research findings on the wellbeing benefits of green areas and three different types of reference projects. The design part includes an analysis on the site, definition of the objectives of the plan, and general as well as as focused plans for the health forest. The design combines the background information obtained from the scientific research and reference projects to the site conditions, accessibility guidelines and sustainable environmental construction guidelines.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Niilo-Rämä, Kaisa
Keywords
maisema-arkkitehtuuri, terveysmetsä, hyvinvointi, esteettömyys, luonnon monimuotoisuus, maisemarakentaminen
Other note
Citation